Aalborg Kathedralskole

 

Studenter

  Studentens Navn Fødselsaar Søn (Datter) af Senere Stilling evt. Dødsaar  
1870

Erhard Christian Assens

1851 Provst i Jerne Sognepræst, Brøndum og V. Nebel.
1919  
  Odin Tidemand Christensen 1851 Sognepræst, Hals Dr. phil., Professor v. Landbohøj­
skolen
1914  
 

Henrik Seerup Colding

1853 Købmand Cand. phil., Aalborg. . 1903  
  Jens Schibbye Herskind 1852 Grosserer Konsul, Riga 1934  
  Johan Chr. Hinding 1852 Agent, Nykøbing M. Justitsraad, fhv. Læge, Nykøbing M.
Gentofte
   
  Niels Borup Jensen 1851 Gartner Cand. phil., Journalist 1883  
  Frederik Christian Krarup 1852 Sognepræst, Vraa Dr. theol., Sognepræst, Sorø 1931  
  Alex. Gustav Adolf Stade 1852 Stentrykker Lærer, Realskolen, Slagelse 1935  
             
1871 Ivan Hartvigsson 1854 Bankdirektør Overretssagfører, Kbhvn, 1914  
  Vilhelm Herman Conradin Johan Heckscher
1853 Oberst Dr. med., Professor, Kbhvn. 1910  
  Johan Ludvig Heiberg 1854 Sygehuslæge Dr, phil., Professor v. Københavns
Universitet
1928  
  John Theodor Knuthsen
1851 Sognepræst,
S. Jernløse
Sognepr., Terslev og Ørslev 1924  
  Alfred Sylvester Levinsen 1854 Glasværksejer Sognepræst, Herredskirke 1913  
  Sophus Christian Lystrup 1852 Farver, Nr. Sundby Sognepr. i Lynge og Braaby 1885  
  Ludvig Daniel Nielssen
1852 Lærer, Hals Sognepræst, Nebbelunde og Sæd­
dinge
1932  
  Niels Chr. August Pedersen
1852 Sognepr., Skelund Cand. philol., Assistent i Gehei­
mearkivet
1884  
  Svenning Viih. Swendsen 1853 Farver, Hjørring Kommunelæge, København 1905  
             
1872 Victor Emanuel Brummer 1855 Sognepræst, Askø Sognepræst, Verninge 1933  
  Joachim Godske Hansen 1854 Provst, Vrensted Cand. med. 1880  
  Axel Julius August Ovesen
1855 Overlærer ved
Aalb. Katedralsk.
Amtsfuldmægtig i Aalborg    
  Ivar Joachim G. Schmith 1853 Overlærer ved Aalb. Katedralsk. Cand. polyt., Amtsvejinspektør i
Vejle
1934  
             
1873 Carl Peter Ferd. Dilling 1855 Bager, Bælum Herredsfuldmægtig, cand. jur., St. Hedinge. 1884  
  John. Martin Christensen Ellermann
1854 Overlærer Kontorchef i Finansminist. 1909  
  Thom. Schmidt Kampmann
1855 Provst Provst, Taulov 1921  
  Frederik Nordlien 1854 Gaardejer Morten­
sen, Skallerup
Generaldir. f. Telegrafvæsnet. 1924  
  Peder Rosenstand Wøldike 1855 Provst, Skivum Landeskulturinspektor, cand. polyt., Dorpat. 1935  
             
1874 Louis Hornemann
1856 Læge, Hjørring Overlæge i Søværnet 1934  
  Carl Christian Jessen 1856 Sognepræst, Stege Professor, Læge, København 1937  
  Carl Joh. Jensen Aarberg
1856 Politibetjent Cand. polit., Toldass., Aarhus 1891  
  Albert Julius Paulsen
1857 Fysikus Fuldm. i Overformynderiet 1900  
  Jens Petersen 1856 Boghld., Hjørring Overretssagfører, Forfatter 1902  
             
1875 Alf. Henrik Vilh. Ellermann 1856 Lærer Stud. med. 1886  
  Anders Chr. Jacob Lund Grønbeck 1857 Propr., Halkier Professor, Dr. med., Kbhvn. 1911  
             
1876 John Peter Valdemar Boss
1858 Arkitekt Herredsfoged, Kolding 1918  
  Peter Chr. Stenersen Gad 1859 Stiftsprovst Sognepræst, Kundby 1934  
  Anders Johansen
1857 Gaardejer, Næsborg Stiftsfysikus, Kontorchef i Sundhedsstyrelsen 1937  
  Jac. Scharschou Schiørring
1858 Agent Birkedommer og Byfoged, Nykøbing S. 1922  
  Knud Hjalmar Wøldike 1857 Herredsfoged Byfoged, Rønne 1917  
             
1877 Otto Chr. Adam Ahnfeldt
1859 Proprietær Cand. phil. 1884  
  Ivar Ammitzbøll
1857 Proprietær Sognepræst, Ø. Velling, cand. jur. & theol. 1930  
  Søren Jensen Andreasen
1858 Husmand, Rendbæk Lektor ved Efterslægtsselskabets Skole, København 1933  
  Tyge Emil Bang 1858 Propr., Stensbæk Herredsfoged, Horsens 1921  
  Niels Christian Møller
1860 Købm., Nr. Sundby Sognepræst, Saltum 1935  
  Carl Christian Georg Olsen
1858 Sognepr., Gudum Skolebestyrer, cand. theol., Nr. Sundby. 1938  
  Anders Sandø Louis Ditlev Pedersen 1858 Provst, Oue Sognepræst, Søby, Hornslet 1936  
  Viggo Thalbitzer 1859 Toldkontrollør Sognepræst, V. Tørslev 1929  
             
1878 Tage Niels Chr. Egede Christensen
1859 Lærer, Mov Lærer ved Varde kommunale Skolevæsen 1938  
  Peter Emil Mortensen Nordlien 1861 Propr., Skallerup Amtsforvalter, Odense 1932  
  Holger Vilh. Nyholm 1860 Propr., Bjørnekær Cand. phil. 1881  
  Knud Isidoro Sidenius Panduro
1861 Sognepræst Cand. theol., Lektor, Aalb. 1924  
  Carl Chr. Schiørring 1860 Købmand Sognepræst, Tranekjær 1925  
             
1879 Eduard Emil Ankjær
1861 Købmand Fhv. Provst i Elbo Herred. Strib    
  Vilh. Frederik Bech 1862 Malermester Cand. mag., Lektor i Ribe 1936  
  Nicolaj Kruse Bøggild
1860 Sognepræst, Aaby Provst, Nr. Sundby 1912  
  Henrik Gottlieb Nic. Gad
1862 Stiftsprovst Cand. theol, fhv. Lektor ved Sorø Akademi. Charlottenlund    
  Asmund Alexander Reumert Herskind

1860 Overlærer Cand. phil. 1884  
  Elif Reumert Herskind
1861 Overlærer Fhv. Kredslæge, Nykøb. S. Gentofte.    
  Oluf Kirstein Peter Olesen
1860 Lærer Biskop i Ribe 1930  
  Ludvig Chr. Petersen 1859 Lærer, Snedsted Sognepræst, Bredstrup 1924  
  Eigil Helge Wøldike 1861 Herredsfoged Forstkandidat, Skovrider for Viborg Statsskovdistrikt 1923  
             
1880 Chr. Fred. Gersdorff Bang
1862 Proprietær Sognepræst, Ringe 1917  
  Carl Joh. Bruun Behrend
1862 Kantor Handelsrejsende 1919  
  Bagge Mørup Bolwig 1862 Købmand Dommer, Nykøbing M 1925  
  Theodor Guido Michael Georg Emil Carlsen 1860 Redaktør Amtsforvalter, Varde 1928  
  Johannes Chr. Jacobsen
1862 Sognepr., Hvornum Dr, theol., fhv. Professor v. Københavns Universitet    
  Frantz Henry Betzyon Neergaard-Petersen
1862 Propr., Ouegaard Proprietær, cand. jur., Oue, Vive­brogaard, Hadsund.    
  Christian Peter Nielsen 1862 Husmd., Dronningl. Ekspeditionssekretær i Finansmini­
steriet
1929  
             
1881 Kai Severin Bøggild
1863 Rektor Fhv. Amtslæge i Viborg. Horsens    
  Carl Georg Kirchheiner
1861 Agent Afsk. Oberstløjtnant. Charlottenld.    
  Nicolin Matthias Theodor Schjørring
1864 By- og Herredsfuldmægtig, Kolding. Købmand 1894  
  Ivar Chr. Speyer 1863 Stiftsprovst Fhv. Kontorchef, Kbhvn. Valby.    
             
1882 Johannes Gad
1863 Stiftsprovst Cand. polit., Toldmdhj., Aalb. 1898  
  Peter Andreas Heiberg 1864 Sygehuslæge Cand. med., Underarkivar 1926  
  Anton Pedersen Hvet
1862 Gaardejer Andersen, Aaby by Fhv. Sognepræst, Jelstrup og Lyng­
+ i Australien 1927  
  Poul Andreas Petersen
1861 Skolelærer Kapellan, Bjørnsholm og Malle 1889  
  Niels Chr. Ludvig Støckel 1864 Gaardejer Cand. jur., Revisionsassistent i Landstinget 1893  
             
1883 Magnus Kruse Barfoed 1864 Herredsfgd., Skjern Civildommer, Odense 1939  
  Axel Frederik Gad
1865 Stiftsprovst Dommer, Bogense 1939  
  Christian Hald 1864 Herredsfoged,
Nr. Sundby
Politiinspektør, København 1920  
  Simon Severinsen Hørlyk
1866 Propr., Kobberholt Underdommer, cand. jur., St. Croix 1903  
  Ludvig Jak. Kr. Ingerslev 1864 Sognepr., Veggerby Valgmenighedspr., Odense 1930  
  Jens Orten Bøving-Petersen 1864 Sognepr., Egtved Lektor, mag. scient., Kbhvn. 1937  
  Carl Ludvig Speyer
1865 Købmand Øre- og Halslæge, København    
  Vilhelm Terndrup 1865 Prokurator, Hune Civildommer, Kolding 1940  
             
1884 Anton Marius Andersen
1866 Smed, Nr. Uttrup   1885  
  Jørgen Alfr. Bang Biering 1864 Sognepr. Dronngld Sognepr., Hørning-Blegind 1928  
  Carl Frederik Dencker 1864 Møllebygger, Elling

Overlæge, Süd-Sanator., Dresden

   
  Niels Chr. Hansen
1866 Overdyrlæge Cand. theol. & mag., Realskolelærer, Thisted 1938  
  Hans Kr. Søltoft Jensen .. 1866 Skolelærer, Torslev Rigsdagsstenogr., cand. mag. 1928  
  Einar Thorvald Malling 1866 Konsul Amtslæge, Aalborg 1934  
  Theodor Alfred Muller
1865 Overlærer, Hjørr. Fhv. Lektor, cand. mag., Kbhvn.    
  Holger Isidoro Panduro
1867 Sognepræst Cand: polit., Rigsdagsstenogr. 1930  
  Christian Peter Pedersen 1865 Restauratør Forretningsrad. i Pittsburg, U.S.A.    
  Carl Abel Severin Neergaard-Petersen
1865 Propr., Ouegaard Fhv. Kontorchef i Finansministeriet, København, Charlottenlund    
  Christian Frederik Ferd. Gotfred Peter Rasmussen
1866 Skibsbygger Læge, Aarhus 1921  
             
1885 Joachim Ludvig Phister Ankjær 1868 Rektor Stud, mag. 1891  
  Hans Christian Bang 1865 Grdr., Nr. Uttrup Sognepræst, Aunslev og Bovense 1933  
  Waldemar Bierberg 1868 Oberstløjtnant Overretssagfører, Aalborg. 1927  
  Carl Christian Clausen
1868 Skibsfører Journalist, Forfatter 1934  
  Holger Dam 1869 Fabrikant Overretssagfører, Kbhvn. 1937  
  Niels Søren Jepsen 1866 Drainer Cand. jur. 1891  
  Peter Kr. Julius Mørck
1865 Købmand, Asaa Sognepræst, Nr. Næraa og Bederslev 1934  
  Jens Jacob Nielsen
1865 Husmand, Asaa Seminarielærer, cand. mag. 1916  
  Rasmus Alfred Rohbeck ..
1864 Karetmager Olsen,
Nr. Uttrup
Landsdommer, Viborg 1930  
  Arth. Theobald Stenersen 1864 Murermester Sagførerfuldmægtig, Kbhvn. 1899  
  Paul Carl Wolff
1867 Kaptajn i Hæren Cand. jur., Fuldmægtig i Finans ministeriet 1905  
             
1886 Carl C. Ludv. Clemmesen
1868 Farver Fhv. Kaptajn i Hæren, København.    
  Ove Stenersen Gad 1869 Stiftsprovst Kaptajn i Fodfolket 1920  
  Immanuel Kr. Ryge Jensen 1868 Lærer, Torslev Valgmenighedspr., Silkeborg 1938  
  Andreas Christian Møller 1868 Gdr., Nr. Sundby Cand. phil., Farmer, Argentina.    
  Julius Frederik Møller 1869 Cand. pharm.,
Kantor
Cand. mag., Skolebest., Aalb. 1936  
  Chr. Peter Johs. Petersen 1865 Lærer, Lindholm Sognepræst, Tunø 1920  
  Halfdan Repsdorph
1868 Provst, Hjerm Overretssagfører, København.    
  Thomas Chr. Schultz
1868 Boghandler Dr. med., fhv. Sygehuslæge i Ringe. København.    
  Bertel Bekker Skøtt 1868 Lærer Cand. jur. 1893  
  Leopold Wolff 1868 Kaptajn Kaptajn i Artilleriet 1928  
             
1887 Jens Ingvar Aldal
1867 Grdr. Jørgensen Fhv. Overl., cand. mag., Holstebro.    
  Jac. Wøldike Winther Bach
1868 Gaardejer Lærer v. Nykøbing Katedralskole, cand. mag. 1910  
  Thorvald Kerstens
1869 Navigationssk.forst. Fhv. Stadsing., cand. polyt., Slagelse.    
  Johannes Jac. Kjeld Løchte 1869 Sognepræst Overlæge i Hæren 1935  
  Marinus Peter Petersen 1869 Støbemester Stud. jur. 1892  
  Johannes Martin Benedict Reimuth 1869 Propr., Ferslevgrd. Cand. jur. & polit., fhv. Amtsforvalter, København.    
  Theodor Østergaard
1867 Førstelærer, Lyngsaa Læge, Sdr. Felding 1930  
             
1888

Christian Frederik Marius Rohweder Broe

1871 Politibetjent   1889  
  Adam Giede Bøving 1869 Sognepræst, Nsb. Dr. phil., Zoolog, ansat i Departement of Agriculture, Washington.    
  Jens Christian Christensen
1869 Restauratør Kgl. Translatør, København.    
  Peter Chr. Vilh. Eduard Kjærulf Lassen 1869 Stationsforstander, Svenstrup Læge, København    
  Erik Lassen
1871 Gaardejer Læge, Asaa 1939  
  Stephan Peter Nyeland Løchte 1870 Sognepræst Belysningsdirektør, cand. polyt., Aarhus 1935  
  Frederik Rahlff 1869 Herredsfoged Overretssagfører, København    
  Poul Poulsen Svanholm
1869 Godsejer, Porsgrd. Sagfører, Aalborg 1925  
  Viggo Strøyberg 1870 Apoteker Mag. scient, Beregner, København    
  Palle Louis Terndrup 1869 Prokurator, Hune Cand. phil., Kommunelærer, Aalborg 1933  
             
1889 Valdemar Bie
1872 Brygger, Hobro Overlæge, Prof., Dr. med. 1939  
  Kay Esbensen
1870 Forpagter, Ellidshøj Fhv. Kontorchef i Finansministeriet. Charlottenlund    
  Frederik Abraham Forman
1870 Sognepr., Næsborg Cand. theol. 1901  
  Johs. Hoppe Sjelle Hansen
1869 Dyrlæge Assistent i Københavns Magistrat    
  Jens Chr. Borch Krarup
1871 Bogholder Læge, Dr. med., København    
  Carl Peter Salicath 1871 Branddir., Hjørring Toldinspektør, København 1918  
             
1890 Benjamin Blicher 1872 Sognepræst Sognepræst, Elsted og Elev 1918  
  Carl Chr. Mynster Boisen 1872 Stadslæge Amtsfuldm., Auditør, Odense    
  Carl Edvard Moldenhawer Buhl 1871 Skibsbygger, Frhv. Cand. phil., ansat i Dansk Folkeforsikringssanstalt 1928  
  Ove Balthasar Bøggild 1872 Forp., Jetsmark Professor i Minneralogi ved Københavns Universitet    
  Johan Frederik Richardt Christensen 1873 Gartner, Visborggaard Cand. mag., Realskolelærer, Nyborg    
  Gustav Erik Wennerberg Hansen 1872 Herredsfoged Stud. jur. 1893  
  Lars Chr. Vald. Larsen 1872 Overretssagfører Farmer, Colorado, U.S.A.    
  Jens Larsen Mortensen 1870 Grdr., Vadum Torp Læge, Kalundborg 1935  
  Hans Hartvig Møller 1873 Apoteker, Nordborg Rektor, Gl. Hellerup Gymnasium    
  Wilh. Ernst Emil Petersen 1872 Købmand Direktør for Burmeister & Wain 1925  
  Axel Vilhelm Oliver Rafn 1871 Fabrikant Cand. phil., Fabrikant, Aalborg    
  Frederik Kølpin Ravn 1873 Fuldmægtig Professor ved Landbohøjskolen, Dr. phil. 1920  
  Axel Repsdorph
1871 Provst, Hjerm Direktør, København    
  Biørn v. Scholten 1871 Overlæge Administrator for det Benzonske Familielegat, Odense    
  Christian Sørensen 1870 Grdr., Blenstrup Cand. theol., fhv. Adjunkt, Nakskov, Fakse Ladeplads    
  John F. Wahl 1871 Stiftamtmand Grosserer, København    
             
1891 Viggo Emanuel Andersen 1873 Overretssagfører Overretssagfører, København    
  Niels Soph. Mar. Bentzen 1870 Propr., Kastbjerg Overlæge, St. Elisabeths Hospital, København.    
  Axel Perch Forman
1873 Sognepræst Fhv. Sognepræst, Aggersborg. Valhøj, Taastrup.    
  Peter Tetens Hald 1873 Forretningsfører Dr. med., Ørelæge, Kbhvn. 1917  
  Henrik Kirkeby 1872 Sognepræst, Lem Stud, med. 1894  
  Rasmus Ludv. Michelsen 1873 Overlærer Overretssagfører, København    
  Hans Jacob Bie Secher 1871 Propr., Ørsted Tandlæge, Svendborg 1939  
  Hans Balthasar Worm
1872 Konsul Revisor v. Nationalbanken, Aalborg 1924  
             
1892 Sofus Bergsøe 1872 Pastor Cand. jur. 1899  
  Folkmar Holm Blichfeld 1874 Provst, Dronningld. Ingeniør, Viborg    
  Jens Voldby Broe 1874 Politibetj., Thisted Skoleinsp., Ordrup. Charlottenlund    
  Carl Anton Diechmann 1873 Oberstløjtnant Oberstløjtnant, Aalborg 1938  
  Viggo Flindt-Larsen 1872 Dyrlæge Læge, Odense    
  Jacob Henning Hasselbalch 1873 Prokurator Overretssagfører, Aalborg    
  Maximilian Elmerhaus Haxthausen 1872 Generalmajor Sparekassefuldm., Aalborg 1910  
  Carl Peter Højbjerg 1873 Lærer, Idum Sognepræst, Ringe    
  Carl Chr. Kallenbach Pedersen 1873 Stiftsprovst Sognepræst, Rise, Sønderjylland    
  Hjalmar Kryger Kiær 1871 Borgmester Medhj., Bogense Apotek 1926  
  Mads Pallesen Madsen Palsgaard 1874 Fæster Madsen, Sejlflod Kommunelærer, København    
  Einar Schäffer 1875 Distriktslæge Læge, København    
  Chr. Vilh. Segelcke 1872 Brænderiejer Kontorchef, fhv. Politimester paa
St. Croix
1937  
  Vilh. Chr. Silkeborg 1872 Stabssergent Skolebestyrer, cand. theol., Kbhvn.    
             
1893 Axel Emil Bisgaard
1875 Sagfører Overlæge, Dr. med., St. Hans Hospital 1939  
  Michael Frederik Blichfeld 1875 Provst, Dronningl. Sognepr., St. Marcus K., Kbhvn.    
  Frants Chr. Giede Bøving
1873 Sognepræst Kontorchef i Kbhvn.s Hypotekfor.    
  Henrik Callisen Dyhr 1874 Købmand Skolebestyrer, Slagelse 1936  
  Hans Chr. Georg Eriksen 1874 Restauratør Kaptajn i Kongostatens Tjeneste 1903  
  Gertron Valdemar Gjedde 1874 Godsejer, Mors Koncertsanger, København    
  Jacob Chr. Gotfred Holdt 1874 Sognepræst, Grejs Sognepr., Dallerup-Laasby 1920  
  Peder Axel Holm
1874 Godsejer Overretssagfører, København    
  Asger Kellermann 1874 Landmand Læge, Frederiksberg    
  Lauritz Emil Waldemar Lauritzen 1875 Politibetjent Adjunkt, mag. art., Ribe 1931  
  Julius Claudi Lund 1874 Købmand Cand. phil., Viby, Jylland    
  Nicolai Gerhard Michelsen 1874 Overlærer Cand. theol., Kantor ved Budolfi Kirke, Aalborg 1911  
  Peder Pedersen Mølgaard 1875 Lærer, Nr. Uttrup Ørelæge, Randers    
  Johan Møller 1875 Gdr., Nr. Sundby Læge, Hadsten, nu Riisskov    
  Henry Johannes Wibroe 1874 Fabrikant Overretssagfører, København    
  Aksel Johannes Ziegler 1875 Tandlæge Tandlæge, Holte    
             
1894 Henning Colding Hasselbalck 1876 Prokurator Proprietær, Brovst    
  Svenning Krag Nielsen Rytter 1875 Gaardejer, Veddum Fhv. Justitsminister, Byretspræsident, København    
  Erik Peter Petersen Stær 1874 Toldassistent Fhv. Sognepræst, Brabrand    
  Joh. P. Ingenuus Sørensen 1876 Rentier, Frederhvn. Sygehuslæge, Dronninglund    
  Frederik Tønnesen 1875 Sognepr., Saltum Provst, Taarup 1933  
  Peter Østergaard 1875 Overlærer Sognepræst, Ovsted og Taarning 1919  
             
1895 Cai Løwe Christensen 1878 Oberstløjtnant Ingeniør, Michigan, U.S.A.    
  Søren P. Albert Cortsen 1878 Stabssergent Lektor, Dr. phil., Helsingør    
  Jensenius M. Nielsen Klit 1874 Husmand, Brovst Inspektør for Tilsynet v. Handelsskolerne 1920  
  Michael Chr. Roedsted Kuhlmann 1876 Læge Sognepræst, Vejerslev 1925  
  Jørgen Nicolaj Lundbye 1874 Sognepr., Boddum Sognepræst, Hammel    
  Peter Møller Munck 1875 Lærer, Sdr. Vraa. Res. Kapellan v. Kristkirken, Kbhv.    
  Axel Kallenbach Pedersen 1876 Stiftsprovst Ingeniør, U.S.A.    
  Chr. Petresch-Christensen 1875 Propr., Dronningld. Ekspeditionssekretær i Kbhvn.s By­
ret, cand. jur., Forfatter.
   
  Holger Johs. Rafn 1875 Fabrikant Kapellan v. Kbhvns. Domkirke    
  Knud Salicath 1877 Branddir., Hjørring Overretssagf., Godsforv., Vordingb.    
             
1896

Niels Peter Ahlmann­Lorentzen

1878 Læge Godsejer, cand. jur., Langholt    
  Aage Imm. Tang Barfod 1878 Hospitalsforstander Departementschef i Undervisningsministeriet, København.    
  Andreas Emil Rossing Bodenhoff 1878 Skibskaptajn, Hals Læge, Horsens    
  Niels Holger Børge Petersen 1877 Købmand Læge, Helsinge    
  Niels Christensen Furbo 1876 Gaardbest. Chri­
stensen, Valsted
Ingeniør, cand. polyt., Aarhus    
  Olaf Holdt 1878 Sognepræst, Kjøng Cand. theol., Sanglærer 1918  
  Jacob Kjellerup 1877 Godsejer,
Kjellerupgaard
Cand. jur. 1906  
  Joh. Kallenbach Pedersen 1879 Stiftsprovst, Ribe Sognepræst, Femø 1928  
  Julius Paludan Seedorff 1878 Fabrikant Overretssagfører, København.    
  Andreas Stenum 1876 Proprietær Skolebestyrer, Aabybro 1907  
  Knud Peter Tommerup 1878 Sognepræst, Nr. Tranders Cand. theol. 1915  
  Søren M. Nielsen Vendel Nielsen 1878 Højskoleforstander, Brdrsl. Læge, Ballerup 1939  
  Aage Weywadt 1877 Distriktslæge,
Skagen
Læge, Løkken    
             
1897 Ewald Bech Andersen 1880 Købmand Sagfører, Rønne    
  Eivind Mynster Boisen 1880 Stadslæge Herredsfuldm., Odder 1919  
  Eiler Eilersgaard 1879 Redaktør Overretssagfører, Middelfart    
  Joh. Fred. Stockfleth Eyser 1879 Bogholder Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket, København    
  Theodor Andreas Begtrup Hansen 1880 Sognepræst Overlæge, Dr, med., Silkeborg    
  Fred. Ludv. Heintzelmann 1877 Kaptajn, Læsø Læge, Aalborg 1932  
  Sigvard Konr. Jac. Høyer 1878 Lærer Seminarieforstander, cand. theol. & mag., Aarhus    
  Frederik Gaarn Larsen 1874 Husmand, Læsø Sognepræst paa Tunø 1915  
  Erhardt Næss-Schmidt 1878 Læge, Haverslev Læge, Ringkøbing    
             
1898 Vilhelm Carl Andersen 1879 Læderhandler Sagfører, København 1927 k
  Jørgen Nik. Oxholm Bay 1880 Propr., Rolykkegrd. Sognepræst, Thorstrup og Horne 1915  
  Har. Kr. Steingrim Forman 1879 Sognepr., Næsborg Kommunelærer, København    
  Arthur Hansen 1878 Propr., Gøttrup Sagfører, Løgstør    
  Mathias Kjeldsen 1879 Propr., Valstedgrd. Ingeniør, cand. polyt., Argentina 1914  
  Jens Henrik Poulsen 1881 Dyrlæge, V. Hassing Postmedhj., Nykøbing S. 1904  
  Niels Edvard Schmidt 1879 Murermester, Balle ved Silkeborg Overretssagfører, Hobro 1930  
  Søren Vandborg 1880 Skolelærer Søren­
sen, Gunderup
Overretssagfører, Fredericia 1930  
  Holger Weywadt 1879 Distriktsl., Skagen Stud. jur. 1903  
  Magnus Vilhelm Weywadt 1880 Distriktsl., Cand. phil., Nibe    
  Lorentz Hald 1881 Forretningsbestyrer   1913 mn
  Otto Jelstrup   Købm., Frederiksh. Ingeniør, cand. polyt., København    
             
1899 Knud Balslev 1880 Sognepr., Sulsted Landinspektør, Nykøbing M.   k
  Christian Frederik Bang 1880 Godsejer, Gl. Vraa Dommer, Sæby    
  Adam Ludvig Bruun
1879 Sognepr., Ingstrup Dommer, Sakskøbing    
  Knut Haubroe 1881 Fabrikant Overretssagf., Nakskov 1933  
  Chr. Nic. Johan Heilskov 1879 Prpr., Nr. Tranders Læge, Aalborg    
  Otto Emil Ravn 1881 Prokurist Professor v. Universitetet, Dr. phil.    
  Albert Krogh Aubeck 1881 Distriktsinspektør Prof. v. Danm. tekn. Højsk., Kbh.   mn
  Harald Emil Sophus Louis Schlegel 1882 Amtsvejinspektør Baneing., cand. polyt., København    
             
1900 Niels August Møller 1881 Grosserer Læge, Slagelse   k
  Kr. Henrik Kasper Nyborg 1882 Kaptajn Læge, Lou. 1935  
  Julius Gustav Paludan 1882 Sognepr., Gunderup Læge, Grejs    
  Erik Schäffer 1880 Distriktslæge Auditør ved Søværnet, København    
  Ludvig Georg Dresler 1881 Distriktslæge Lektor, Esbjerg   mn
  Knud Anton Knudsen 1880 Propr., Aabybro Kaptajn, Aalborg    
  Jens Christian Zinck 1882 Fabrikant Leder af en Mail Order Business, U.S.A. 1919  
             
1901 Knud Begtrup-Hansen 1882 Sognepræst Vicepolitichef, København   k
  Harald Viggo Eyser 1882 Assurandør Civildommer, Hjørring    
  Mads Chr. Joh. Korsgaard 1881 Lærer Sognepr., Hjardemaal 1918  
  Knud Esge Kier Nielsen 1883 Bogholder Revisor i Aalborg    
  Vald. Pedersen Mølgaard 1882 Kommunelærer Maskiningeniør, cand, polyt., København.   mn
             
1902 Martin Berg 1883 Organist Res. Kapellan, Luthersk., Kbhvn.   k
  Poul Thorsen 1884 Margarinefabrikant Grosserer, København    
 

Axel Bendixen

1883 Kæmner, Thisted Ingeniør, Direktør, Dr. techn., Buenos Aires, Argentina   mn
  Niels Alex. Spliid Macholm 1883 Entrepr., Nr. Sdby. Grosserer, København    
  Georg Marckmann-Hansen 1883 Telegrafbestyrer Direktør f. Amagerbanken, Kbhvn.    
  Carl Johan Roedsted Kuhlmann 1884 Læge Driftsbestyrer v. Hillerød-Hundested Banen, cand. polyt.    
  Theodor Paludan Seedorff 1885 Fabrikant Entreprenør i Sevilla    
             
1903 Einar Bjørnbak 1883 Lærer, Fjellerad Sognepræst, Randers   k
  Simon Groth Teisen 1884 Godsejer Godsejer, Vognserup 1939  
  Louis Jakob Ernst 1885 Organist Overretssagfører, Aalborg   mn
  Thomas Øst Jacobsen 1884 Købmand Ing., cand. polyt, Horsens 1935  
  Peder G. Brix Jørgensen 1884 Overlærer Grosserer, København    
  Laur. Georg Westh Hansen 1885 Overdyrlæge Dyrlæge, København 1917  
             
1904 Carl Bindslev 1884 Manufakturhandler Cand. theol., Missionær, Nellikuppam, Indien   k
  Kjeld Galster 1885 Fabr., Nr. Sundby Rektor, Dr. phil., Katedralsk., Aalb.    
  Svend Peter Grunwald 1887 Stiftskasserer Knud Petersen Pianist, København    
  Holger Mosbech 1886 Lærer, Mosbjerg Professor ved Universitetet, Dr. theol., København.    
  Vilhelm Schlegel 1887 Amtsvejinspektør Civildommer, Vejle    
  Jens Hostrup Stær 1884 Toldassistent Apoteker, Aabyhøj    
  Søren Knakkeg. Sunesen 1884 Landpostbud,
Hillerslev
Cand. theol., Præst, Cascalares, Arg.    
  Leon Zerlang 1886 Rektor Lektor, Birkerød    
  Johannes Buchholtz 1886 Smedem., Brdrsl. Overlæge, Dr, med., Vejle   mn
  Hans Chr. Ivar Hansen 1886 Overpakmester Dir, v. A/S Laurits Knudsen, cand. polyt., København    
  Holger Hartmann 1885 Propr., Hellum Ingeniør, cand. polyt., Gentofte    
  Niels Stenild Møller Hjorth 1886 Forp., Lindenborg Ingeniør, cand. polyt., København    
  Jens Rostrup Kragh 1886 Købmand, Hals Overlæge i Hæren, Dr. med., Kbhvn.    
  Christen Lundsgaard 1883 Grdr., N. Kongersl. Professor, Dr. med. 1930  
  Axel Chr. Andr. Nielsen 1885 Lærer, Gudum Dommer, Nørresundby    
             
1905 Chr. Christensen Heilesen 1886 Gaardejer, Tornby Højesteretssagfører, København   k
 

Aage Rold Lundbye

1886 Entreprenør Overretssagfører, København    
  Søren Jensen Sørensen Saksager 1885 Kreditforeningsdirektør Sørensen Overretssagfører, Hjørring    
  Augustinus Vandborg 1886 Lærer, Gunderup Overretssagfører, Aalborg 1938  
  Carl Hjorth 1887 Urmager Cand. phil., Revisor, København   mn
  Poul Wilcke Degner 1885 Forpagter, Nørkjær Cand. phil., Lærer ved Vaisenhuset, København    
  Jens Jensen Østergaard 1888 Skatteraadsformd. Lektor, cand. mag., Nykøbing F.    
  Hans Kristian Ad. Jensen 1886 Restauratør Dommer, Vestervig    
             
1906 Alfred Carl Andersen 1886 Gaardejer, Skovsg.   1910  
  Georg Bech 1889 Murer Læge, Holstebro    
  Gorm Decem Bremmer 1886 Hotelejer Jensen, Faaborg Direktør, Konsul, Aalborg    
  Oluf Ernst Kruse Bøggild 1887 Provst, Nr. Sundby Rektor, Nakskov    
  Thorkil Dahl 1887 Godsejer, Buderupholm Godsejer, Østergaard pr. Malling    
  Karl Emil Falcon 1888 Stationsforstander Cand. pharm., Hobro 1929  
  Henrik Boye Hartmann 1887 Postm., Nr. Sundby Landsretssagfører, Tønder    
  Jens Christian Hejlesen 1887 Husmand, Rakkeby Cand. theol., Valgmenighedspræst, København    
  Aksel Einar Larsen 1888 Grdr., Lindholm Overretssagfører, København    
  Edv. Chr. Wichmann Matthiessen 1886 Toldkontr., Skagen Læge, Fredericia    
  Victor Emil Mortensen 1888 Købmand Overretssagfører, København    
  Holger Axel Møller 1889 Købmand Sognepræst, Bandholm    
  Frederik Schiøler 1888 Biskop Hotelejer, Musiker, Stavern, Norge    
  Tom Jens Jul. Smidt 1887 Telegrafist, Nibe Forfatter, København    
  Ejnar Cordes 1886 Branddirektør Overretssagfører, Fuglebjerg 1930 mn
  Julius Galster 1889 Fabr., Nr. Sundby Ingeniør, cand. polyt., teknisk Konsulent f. Grønlands St. Kbhvn.    
  Asta Jacobsen, f. Jensen 1888 Sagfører, Hjørring Cand, jur., g. m. Gross. J., Kbhvn.    
  Carl Emil Langgaard 1887 Manufakturhdl., Halvrimmen Ingeniør, cand. polyt., New York    
  Michael Møller 1886 Købmand Overretssagfører, København    
  Ejnar Mørch Olesen 1889 Kommunelærer Cand, phil., Aalborg    
  Thormod Petersen 1887 Redaktør, Præstø Cand. polit., Assistent i Generaltolddirektoratet 1914  
  Knud Vestergaard 1887 Sagfører, Thisted Amtsfuldm., cand. jur., Skanderb.    
             
1907

Otto Begtrup Hansen

1888 Sognepræst Dommer, Nykøbing M   k
  A. Højberg Christensen 1888 Fabrikant Undervisningsinsp., Dr. phil., Kbh.    
 

Chr. Emanuel Christensen

1890 Kontorchef Højesteretssagfører, København    
  Jens Mathias Eriksen 1889 Stationsforstander, Hornum Provst, Tved pr. Knebel    
  Otto Heinr. Urban Petersen 1888 Grosserer Dommer, Ringsted    
  Andreas Guldbech Thorn 1889 Grdr., S. Tranders Ekspeditionssekretær i Rigsdagen, cand. jur. 1935  
  Agnes Marie Vefling, f. Hvidegaard 1887 Kommunelærer Cand. mag.; g. m, exam. jur., Direktør V., København.    
  Marie Elisabeth Baanrud, f. Larsen 1889 Direktør Tandlæge; g, m. Tandlæge B., Kongsvinger, Norge.   mn
  Anker Dolleris Engelund 1889 Maskininspektør Prof. v. Danm. tekn. Højsk., Kbhvn.    
  Frederik M. Frederiksen 1888 Gæstg., Hjallerup Købmand, cand, polyt., Skørping    
  Peder Tonnisen Frederiksen 1887 Gaardejer, Visborg Ingeniør, cand. polyt. 1921  
  Christian Em. Vald. Larsen 1888 Sagfører, Nibe Overretssagfører, Aalborg    
  Johannes Larsen 1889 Provst, Ø. Sennels Ingeniør, cand. polyt., Valby    
  Otto Haugaard Larsen 1890 Sagfører, Nibe Ingeniør, cand. polyt., Valby    
  George Henry Lund 1889 Direktør Raadg. Ingeniør, cand, polyt., Aalb.    
  Thomas Chr. Olsen 1889 Læge, Brønderslev Læge, København    
  Johannes Fischer-Petersen 1889 Lærer, Tanderup Adjunkt, mag. scient, Aalb. 1929  
  Kaj Joh. Chr. Schrøder 1888 Hotelejer, Hobro Overretssagfører, Direktør, Kbhvn.    
             
1908 Poul Andreas Andersen 1889 Sparekassedirektør Direktør i Privatbanken, Kbhvn.   k
  Signe Vilhelmine Nielsen, f. Møller 1889 Handelsskolebest. G. m. Bankdir. Olaf N., Aalborg    
  Aage Gjerløv Schiøler 1890 Biskop Cand. jur., Assistent i Landbrugsministeriet 1929  
  Kai Wilhelm Staun 1891 Konsul Landsretssagfører, Kbhvn. 1938  
  Eygil Hjalmar Hertz 1890 Skomagermester Vandbygningsdirektør, cand polyt., København.   mn
  Axel Anton Hvidegaard 1890 Kommunelærer Cand. med. 1919  
  Svend Aage Chr. Jacobsen 1889 Kaptajn Kaptajn, Vinhandler, København    
  Jens Jensen 1888 Propr., Gjerding Landsretssagfører, Terndrup    
  Evald Julius Kauffeldt 1889 Fabr., Nr. Sundby Kredslæge, Nørresundby    
  Kaj Vilhelm Sejer Kuhle 1886 Stationsf., Sulsted Kontrollør under Rodeforvalt., Kbh.    
  Folmer Chr. E. Lutzhøft 18890 Propr., Tandrup Forpagter, Tandrup pr. Bedsted    
  Aage Mich. Steen Myrhøj 1889 Oversergent Lærer, Kalundborg    
  Erik Peter Nyemann 1890 Maskininspektør Fhv. Læge i Nederlandsk Indien    
  Knud Christian Nyemann 1889 Maskininspektør Læge, Skive    
  Fritz Jac. Wildt Schmidt 1887 Stationsforstander Fhv. Læge i Belgisk Congo, nu Storvorde Ryttergaarden, Hals    
  Jens Sørensen 1887 Gaardejer, Saltum Læge, Østervraa    
  Alfred Vangsted 1886 Husmand, Rakkeby Kommunelæge, København    
             
1909 Robert Lassalle Hansen 1890 Redaktør Biblioteksinsp., mag. art., Kbhvn.   k
  Chr. Christensen Landbo 1887 Lærer, Hjermitslev Sognepræst, Egebjerg, Ods Herred    
  Mads Ledet 1887 Gaardejer, Stenum Forfatter, Stenum pr. Brønderslev    
  Carla Nathalia Herholdt Petersen, f. Granlie 1888 Statistiker i D.S.B. Cand. pharm.; g. m. Apoteker H. P., Søborg    
  Harald Rolff-Petersen 1890 Sagfører Læge, Nr. Sundby    
  Henrik Levinsen Paludan Seedorff 1891 Fabrikant Legationsraad, cand. jur., Paris    
  Octavius Fode 1891 Købmand Overretssagfører, København    
  Niels Christian Jensen 1890 Træhdl., Saltum Mag. scient, Ass. v. Pol. Læreanst.   mn
  Gudrun Brix Jørgensen 1891 Overlærer Sagfører, cand. jur., Terndrup    
  Marius Dorff Kjeldsen 1889 Købm., Solbjerg Læge, Aalborg    
  Nikolaj Johs. Krogsgaard 1891 Lærer, Lillevorde Læge, Aalborg    
  Christian Frederik Lunøe 1891 Amtsvejinsp, Hjørr. Ingeniør, cand. polyt., London    
  Axel Nordentoft Nielsen 1890 Tandlæge, Thisted Læge, Sindal    
  Niels Chr. A. Nielsen 1890 Lærer, Hvorup Landsretssagfører, København    
 

Ove Walther Rasmussen

1890 Generalmajor, Kbh. Kaptajn af Fodfolket, Vordingborg    
  Thomas Chr. Thomsen 1888 Gaardejer, Ajstrup Ing., cand. polyt., Entreprenør, Kbh.    
  Poul Oscar Winther 1891 Bankdirektør Kontorchef i Kongeriget Danmarks Hypotekbank, København    
  Aage Chr. Ørum 1890 Prpr., Voerbjerggd. Overretssagfører, København    
             
  Mikkel Peter Vilhelm Søndergaard Filtenborg 1891 Købm.. Aalestrup Sognepræst, Fole    
  Peder Larsen Jensen 1892 Købm., Bonderup Sognepr. v. Esajas Kirke, Kbhvn.    
  Stig Pedersen
1892 Grdr., Molbjerg Kontorchef i Københavns Magistrat    
  Aage Rasmussen 1892 Lektor Sognepr., Hylleholt pr. Fakse Ldpl.    
  Hans H. Busch-Møller 1893 Isenkr., Skørping Pens. Fuldmægtig i Overpræsidiet, cand. jur., Helsingør    
  Arnold Christensen 1891 Købmand Overlæge, Løgstør   ns
  Anna Regine Laurentze
Dahl, f. Brandt
1889 Forv, v. D.F.D.S. G. m. Sognepræst D., Horsens.    
  Erik Th. Chr. Freiesleben 1892 Oberst Oberstløjtnant af Fodfolket, Sønderborg.    
  Asta Hansen 1892 Købmand   1936  
  Astrid Jelsbo, f. Christensen 1891 Restauratør G. m. Amtsfuldmægtig J., Aalborg    
  Arthur Jens Mar. Jensen
1891 Bødkermester Direktør, Sylvester Hvids Reklamebureau, København.    
  Niels Chr. Jeppesen
1891 Grdr., Torsted   som Student.  
  Johannes Hagen Kiil 1891 Læderhandler Ekspeditionssekretær i Skattedirektoratet, cand. jur., København.    
  Svend Hassing Licht 1892 Fabriksbestyrer Læge, Esbjerg 1937  
  Arnold Chr. Madsen 1892 Postmester Læge, Helsingør    
  Carl Marius Viggo Munch 1891 Lærer, Vraa Læge, København    
  Johannes Irgens-Møller
1891 Sognepr., Saltum Læge, Gentofte    
  Lars Nielsen 1892 Ekviper.hdl., Hobro Rektor, Vejle    
  Eduard Peder Pedersen 1892 Murer Sygehuslæge, Fjerritslev    
  Axel Rolft-Petersen 1892 Sagfører Landsretssagfører, Aalborg    
  Niels E.Sehestedt Schoubye 1892 Overlæge Amtslæge, Næstved    
  Svend Linde Tygstrup 1892 Købmand Læge, Vejle    
  Charl. E. Norden Andersen 1893 Lods, Hals Læge, Aalborg   mn
  Viggo Børsholt 1892 Bagermester Ingeniør, cand. polyt., Direktør i A/S Dansk Normal-Tid, Kbhvn.    
  Hans Smidt Nielsen 1892 Murer      
  Axel Olesen 1890 Fabr., Nr. Sundby Ingeniør, cand. polyt., Direktør for Dansk Købestævne, Strib.    
  Elis Walther Schiøtz 1892 Propr., Enggaarden Ingeniør, cand. polyt., Indehaver af Firm. Andersen & Cordes, Aalb.    
             
1911 Lars Chr. Melgaard Hoff
1892 Grdr., Romdrup Cand. phil., Revisor, Aalborg   k
  Carl Chr. Lund 1891 Sadelmagermester, Sæby Sognepræst, Lemvig    
  Johannes Sørensen 1891 Købmand Sognepræst, Holstebro    
  William Egeberg 1890 Skræddermester Tandlæge, Nykøbing M   ns
  Carl Joh. Jensen Frejlev 1893 Stabssergent Lektor, cand. mag., Odense    
  Johanne Guldmann, f. Ellermann 1893 Købmand G. m. Direktør G., Horsens    
  Thomas P. Heile 1891 Købmand Sørensen, Hjermitslev Dir. f. Landsskolescenen, Kbhvn.    
  Jens Hartvig Jacobsen 1892 Togfører Højesteretssagf., Dr. jur., Kbhvn.    
  Hans Laurits Klitgaard 1891 Købm., Nr. Sundby Pianist, København 1928  
  Kaj Jørgen Kragelund 1893 Konsul Cand. pharm., Fabrikant, Aalborg    
  Ole Prydtz Larsen 1892 Snedkermester Grosserer, København    
  Carl Adolf Lyngbo 1893 Lærer, Kollerup   1919  
  Oluf Anker Olsen 1893 Propr., Rørdal Sognepræst, Næstved    
  Marcus Pedersen 1892 Grdr., Hvorup Lektor, cand, mag., Sorø Akademi    
  Svend Algreen Reimer 1893 Boghandler Landsretssagfører, Slagelse    
  Florence Elizab. Mc. Kinley Wilson 1893 Slagteridirektør Oversætterinde, København    
  Mary Knakkergaard, f. Ørnshøj 1891 Købmand G. og udvandret til Amerika    
  Thora Ørnshøj 1893 Købmand      
  Emil Als 1894 Sparekassedirektør Læge 1923 mn
  Jacob Thorv. Eigenbrod 1892 Brændehandler Landsretssagfører, Odense    
  Gunnar George Hertz 1893   Administrator, København    
  Axel C. Jensen Kjærgaard 1892 Dir., Nr. Sundby Dir., Konsul, Casablanca, Marokko    
 

Theodor Marinus Ramby

1892 Sognefoged Rasmussen, Bælum Fuldmægtig i Dansk Folkeforsikringsanstalt. 1920  
 

Aage Thilker

1893 Købmand Sagfører, cand. jur., København    
  Peder Madsen Veilgaard 1892 Mejeribest., Ranum Ingeniør, cand. polyt., København    
             
1912 Victor Emil Bagger 1894 Købmand Missionær, Santhalistan   ns
  Hemming Gad 1892 Politimester Direktør, Skive    
  Adalbert Gade 1893 Glarmester Banksekretær, Frederiksberg    
  Arthur Will. Gammelgaard 1894 Lokomotivfører Sekr. i A/S Filmsproduksjon, Oslo    
  Kristian Thøger Jensbye 1895 Førstelærer, Volstr. Landsretssagfører, Viborg    
  Helene Emilie Juhlert 1893 Urmager Lærerinde, Realskolen, Horslunde    
  Fritz Heinrich Koopmann 1894 Slagteridirektør Politifuldmægtig, Aarhus    
  Siri Bihl Lagoni 1893 Kaptajn Kommunelærerinde, København    
  Nanny Marcussen 1894 Particulier Cand. jur., Fuldmægtig i Overformynderiet, København.    
  Harriet Mikkelsen, f. Westergaard 1892 Mejeribest., Vraa G. m. Sognepræst M., Højby    
  Anna Nielsen Mouritsen 1893 Tømmerhandler Læge, Aalborg    
  Kristian Langdal Møller 1894 Købmand Lektor, cand. mag., Helsingør    
  Frederik Obel 1894 Fabrikant Fabrikant, A/S C. W. Obel, Aalb.    
  Carl Valdem. J. Schneider 1895 Direktør Forretningsmand, Aalborg    
  Hans Svanholm 1892 Godsejer, Sebberkl. Fuldmægtig i Skattedirektoratet, cand. jur., København    
  Chr. Bøje Borner 1893 Købmand Nielsen Ingeniør v. Vandbygningsvæsenet, Nr. Sundby .... cand, polyt., Skærbæk   mn
  Erik Lange 1893 Sparekassedirektør Grosserer, Kunstmaler, København    
  Erik Hassing Licht 1894 Fabriksbestyrer Sagfører, cand. jur., Grindsted    
  Kai Otto Moe 1893 Apoteker, Nykb. F. Afdelingsingeniør ved K. T. A. S., cand. polyt., København    
  John Lemberg-Møller 1893 Kbmd., Nr. Sundby Direktør, København    
  Andr. Engelbert Rasmussen 1893 Murermester Ingeniør, cand. polyt., Medindeh. af Firma Jens Rasm. & Sønner, Aalb.    
  Christian Svennevig 1893 Lærer, Ørum Ingeniør, cand. polyt., Medindeh. af Firma Hans Buch & Co., Gentofte    
  Kristian Svanum 1895 Overlærer Sørensen, Hostruphuse Kornet udvandrede 1915    
  Aage Westergaard 1894 Mejeribest., Vraa Læge, Dr. med., København    
             
1913 Jeppe T. Jepsen Krøgholt 1893 Grdr., Mygdal Sognepræst, Brønderslev   k
  Jens Christian Richter 1894 Grdr., Gandrup Provst, Øland pr. Halvrimmen    
  Jens Christian Winther 1895 Grdr., Kettrup Sognepræst, Skørping    
  Anders Larsen Andersen 1891 Grdr., Korup Læge, Kjellerup   ns
  Viggo Andreas Barfoed 1895 Sognepræst, Nørre Tranders Redaktør, Berl. Tid., København    
  Elna Maritta Bodin, f. Møller 1894 Handelsskolebest. G. m. Konsul B., Gäfle, Sverige    
  Kaja Grandjean, f. Brandt 1894 Handelsrejsende G. m. afd. Overretssagf. G., Aarhus    
  Richard Frederik Faber 1894 Hospitalsforst. Bankrevisor, Hellerup    
  Andr. M. Bech Fabiansen 1895 Købmand Landsretssagfører, Aarhus    
  Aage Theodor Gregersen 1895 Provst, Nr. Sundby Sognepræst, Karlslunde 1933  
  Hartvig Græsbøll 1895 Gaardejer Larsen, Ranum Læge, Nors.    
  Carl Chr. Munch-Hansen 1895 Postpakmester Repræsentant, København    
  Johan Heilesen 1892 Grdr., Dalgaard Landsretssagfører, København    
  Jørgen Andr. S. Chr. Kamp 1894 Postekspedient Assistent, København    
  Anker Holm Koch 1895 Lærer Konsulent, København    
  Hans Peter Kristensen 1893 Bødker   som Student  
  Erik Larsen 1893 Vognmand Vognmand, Aalborg    
  Olaf Frede Lauesgaard 1893 Læge Tandlæge, Brande    
  Karen Juul Pedersen, f. Lehmann 1894 Læge Bosat i København    
  Aage Martin Lorentzen 1895 Købm., Løgstør Landsretssagfører, Aabenraa    
  Asta Juliette Nielsen 1893 Oberstløjtnant Overass, Frederiksberg Skattevæsen    
  Kristen Peder Nielsen 1895 Købmd., Vedsted Nielsen & Co., London    
  Ellen Holch, f. Blangstrup Pedersen 1893 Lektor M. P G. m. Kommunelærer H., Kbhvn.    
  Svend Rohleder 1895 Oberstløjtnant Kredslæge, Varde    
  Eja Packness, f. Schiøttz­Christensen 1895 Redaktør Cand. polit., g. m. Arkitekt P., Aalb.    
  Otto Emil Simony 1895 Købmand Læge, Hellerup    
  Hugo Robert Ove Thonfelt 1894 Formand v. D.S.B. Kontorchef i K.T.A.S., København    
  Kai Winding 1895 Dyrlæge, Brovst Dyrlæge, Brovst 1940  
  Tage Chr. Broen Christensen 1893 Lærer, Rubjerg Baneing., cand. polyt., Rungsted   mn
  Jacob Chr. Georg Jacobsen 1895 Grdr., Simested Dr. phil., Amanuensis v. Bohrs Institut, København    
  Peter Madsen 1893 Gaardejer, Als Ingeniør v. Københavns Sporveje, cand. polyt., København    
  Karl Møller Nielsen 1895 Rejsebud, Brdrsl. Ingeniør, cand. polyt., Brasilien    
  Ole Torben Nielsen 1894 Grdr., Fristrup Olieforhandler, Hjørring    
  Peder Pedersen 1891 Gaardejer, Em Dyrlæge, Vraa    
  Carl Neergaard Petersen 1895 Proprietær Skovejer, Tralskov pr. Graasten    
  Johan Herluf Skjoldager 1894 Gartner Kaptajn, København    
  Knud Strøyberg 1895 Konsul Direktør, Aalborg    
  A. Willy Syndergaard 1894 Frugthandler Ingeniør v. Det danske Petroleumsselskab, cand. polyt., København    
  Astrid Thors, f. Høeg 1894 Havneingeniør G. m. Rektor T., V. Borgerdydsskole, København    
             
1914

Søren Chr. Christensen

1894 Fyrbøder Sognepræst i Ballerup-Maaløv   k
  Ejnar Hjordt 1895 Forretningsfører Skuespiller, København    
  Carsten Høeg 1896 Havneingeniør Prof. v. Kbhvn.s Univ., Dr. phil.    
  Peter Rugholm 1893 Grdr., Jerslev Sognepr, i Serup-Lemming 1938  
  Sten Tolle Andersen 1896 Lektor, Dr. phil. Stud. med. 1922 ns
  Erik Gerhard Berg 1895 Amtsforvalter Landsretssagfører, Glostrup    
  Peder Valdemar Bækgaard 1889 Købmand Læge, København 1933  
  Ellen Bækgaard, f. Le­
brecht-Nielsen
1895 Købmand Tandl., Kbhv.; g. m. Læge P. V. B.    
  Poul M. Petresch Colding 1896 Købmand Lektor, Dr. phil., Ordrup Gymn.    
  Harry Cordes 1895 Entreprenør, Nsb. Fabrikant, København    
  Sofie Everil Jacobsen 1895 Godsekspeditør Assist, p. Kommunekontoret, Aalb.    
  Johanne Louise Damtoft Jacobsen, f. Rasmussen 1895 Lektor G. m. Maler D. J., København    
  Anton Johan Jensen 1895 Grdr., Vadum Fuldm. i Nationalb.s Filial, Aarhus    
  Aage Kristian Johansen 1897 Stationsm., Hørdum Overass. v. Statsb. Rejseb., Kbhv.    
  Tonny Kaarsberg 1895 Læge, Terndrup Fhv. Ass. v. D, kgl. Teater, Terndr.    
  Viggo N. S. Christ. Kragh 1895 Vinhandler Kaptajn af Fodfolket, Slagelse  
  Martin Godfred Krogh 1894 Lærer, Lundby Fuldmægtig i Sø- og Handelsretten, cand. jur., København    
  Karl Julius Lillienskjold 1896 Boghandl., Fjerr. Journalist, Randers 1933  
  Erik Hjorth Nielsen 1896 Sagfører Landsretssagfører, Aalborg    
  Ellen Margrethe Olsen 1895 Direktør Bosat i Aalborg    
  Johan Junge Pedersen 1895 Kommunelærer Læge, Kolding    
  Andr. Vorsaa Schmidt 1896 Murermester Fuldm. i Klasselotteriet, Kbhvn.    
  Harald Schoubye 1896 Overlæge Kgl. Skovrider, Silkeborg    
  Karl Nordahl Skou 1896 Hotelejer Jensen Læge, Hasseris    
  Ellen Dorth. M. Steensen 1895 Købmand Indeh. af en Lys- og Mass.kl., Aalb.    
  Augusta Marie Unmack 1896 Direktør Cand. polyt., Amanuensis v. Landbohøjskolens kem. Laboratorium    
  Vilhelm Richard Konrad Eagle (Ørnshøj) 1895 Ekviperingshndl. Indehaver af en Dekorationsvirksomhed, New York    
 

Ejnar Glerup

1895 Lærer, Gistrup Redaktionssekretær, Hjørring   mn
  Frederik Vilh. Hartz 1896 Propr., Lengsholm Grosserer, København. Gentofte    
  Peter Emil Wenø 1896 Købmand Direktør, Vicekonsul, Odense    
             
1915 Thomas Daniel Berthelin 1895 Teknisk Assistent Sognepræst, Haverslev   k
  Lauritz P. Jensen
1895 Grdr., Bonderup Sognepræst, Horsens-Langholt    
  Erling Schiøler 1897 Biskop Læge, Brønshøj    
  Hedvig Stegmann, f. Grove 1895 By- og Herredsf., Nibe G. m. Lektor S., Aalborg    
  Johannes Bendix 1897 Kommunelærer     ns
  Nanna Moe, f. Bittmann 1897 Missionær, Madras G. m. Ingeniør M., København    
  Ellen Briiel Gauthier, f. Bruel 1895 Proprietær Gymnastiklærerinde, Aarhus    
  Harald Christensen 1897 Murermester Læge, Silkeborg    
  Carl Gerhard Piil Crone 1897 Kasserer Tandlæge 1920  
  Harald Øyvind Ersted 1896 Skolel., Vodskov Kontorfuldmægtig i Handelsministeriet, København. Lyngby    
  Dora Margr. Eschen 1897 Overlæge Sygeplejerske, København    
  Saaby Kristian Garde 1895 Karetmager, Hobro Sagfører, cand. jur., Hillerød    
  H. J. Erik Gyde-Jørgensen 1897 Oberstløjtnant Kontorchef, cand. jur., Handelsbanken, København    
  Erik Chresten Hansen 1896 Kommunelæxer Cand. jur., Ekspeditionssekr. i Fællesrepræsentationen for Dansk Haandværk og Industri, Kbhvn.    
  Else Henningsen, f. Strøyberg 1896 Konsul G. m. Arkitekt Poul H., Kbhvn.    
  Helge Thorsøe-Jacobsen 1897 Konsul, Frederiåsh Landsretssagfører, København    
  Johannes C. Fr. Jacobsen 1897 Toldassistent Gartner, Rørvig    
  Christian Valdemar Jensen 1894 Skrædderm., Arden Bankkasserer, Landmandsbanken, København    
  Aage Larsen 1897 Overlærer Landsretssagfører, Aalborg    
  Niels Peter Larsen 1896 Mejeribest., Bierst. Læge, Grinderslev, Vihøj pr. Roslev    
  Ellen J. Lorentzen 1897 Købmand, Løgstør   1939  
  Ebbe Lund 1896 Købmand Læge, København    
  Thorkild Meyer 1897 Dyrlæge, Flauensk. Læge, København    
  Carl Christian Møller 1897 Købmand, Sæby Landsretssagfører, Herning    
  Karl Quortrup 1897 Grosserer Landsretssagfører, København    
  Aage Gustav Schousgaard 1897 Købmand Lektor, cand. mag., Aalborg    
  Aage Wagner 1897 Direktør Overlæge v. Amtssygehusets Røntgenafdeling, Dr. med., Aarhus    
  Jørgen Fr. Obel Wilkens 1896 Møller Filmsfotograf, Detroit, U.S.A.    
  Carl Louis Hoe Andersen 1897 Postmester, Asaa Seminarielærer, Ranum   mn
  Poul Thurø Carstensen 1897 Fabr., Brønderslev Ingeniør, cand. polyt., København    
  Fred. Mølholm Græsbøll 1897 Købm., Frøstrup Ing. v. Elektrolux, cand. polyt., Kbh.    
  Helmuth Hansen 1896 Købmand Ritmester, København    
  P. M. Hoffmann Jacobsen 1897 Apoteker Ingeniør i F. L. Smidth & Co., cand. polyt., København    
  Andreas Peter Koch 1896 Kommunelærer Ing., cand. polyt., Aalborg 1940  
  Anders Worre Krogh 1896 Skolelærer, Ferslev Ingeniør v. Københavns Stadsingeniørs Direktorat, cand. polyt., Kbh.    
  Holger Sten Myrhøj 1896 Stabssergent Stud. med. 1927  
  Anton Nielsen 1897 Skolelærer, Hvorup Overdyrlæge, Aalborg    
  Aage Rikard Olsen 1895 Læge, Brønderslev Grosserer, København. Herløv    
  Aksel Fr. Jensen Storch 1897 Overlærer Kaptajn af Generalstaben, Kbhvn.    
             
1916

Ella M. Glaesner, f. Møller

1899 Herredsfm., Fjerr. Massøse; g. m. Bankass. G., N. York   k
  Gustav Frederik Kinch 1897 Provst, Torslev Sognepræst, Strib    
  ns. Ole Nielsen Bouet 1896 Gaardejer Nielsen, Øksenhede Overlæge, Brørup   ns
  Svend Aage Carstensen 1898 Læge Redaktør, København    
  Karen M. Hansen, f. Tugel 1898 Direktør G. m. Fuldm, H., Kbhvn. Kastrup    
 

Aage M. Jac. Ch. Jensen

1897 Frugthandler Bibliotekar ved Christianshavns Kredsbibl., Kbhvn.    
  Rigmor Kirstine Kathr. Karelis, f. Kjærdal 1898 Hørsholm. Arkitekt Bosat i Aalborg    
  Anna Lovise Krogh-Svendsen, f. Hvorup 1898 Købmand G, m. Handelsrejsende K. S., Tarup pr. Odense    
  Frida Merete Larsen 1898 Læge Bosat Charlottenlund    
  Poul Riis Lassen 1897 Bryggeriejer, Hjørr. Ritmester, Randers    
  Jørgen Chr. Riegels Linde 1898 Oberstløjtnant Kapt. i Fodf., Kbhvn. Hellerup    
  Ellen M. Oluf, f. Pedersen 1897 Fabrikant G. m. Legationsr. 0.. Tallinn, Estl.    
  Aage Birkkjær Pedersen 1897 Particulier +    
  Helga Petersen, f. Rosendal 1897 Fabrikant Cand. mag., Lærerinde; g. m. Kommunelærer P., København    
 

Anker Poulsen

1897 Købm., Fjerritslev Dampskibsekspeditør, København    
  Isabella Rennie, f. Wiese 1898 Grosserer G. m. Læge R., Bradford, Yorkshire, England    
  Jens Vilh. Carl Skov 1898 Stationsfst., Nibe Cand. pharm., Disponent i Firma »Gustav Lotze«, Odense    
  Peter Chr. Vuust 1898 Grdr., Kjettrup Overlæge, Ebeltoft    
  Edith Marie Kjølbye Westmann, f. Harms 1897 Postassistent Sanglærerinde; g. m. Fogedassistent W., Aalborg    
  Jørgen Peter Chr. Wraae 1898 Købm., Skørping Læge, Viskinde pr. Svebølle    
  Anders Larsen Albrektsen 1896 Grdr., Sulsted Kaptajn, Haderslev   mn
  Gotfred Møller Beck 1896 Grdr., Borris Farmer, Kanada    
  Andreas Colding 1898 Propr., Ulsted Ingeniør v. Min. for offentlige Arbejder, cand. polyt., Københ.    
  Kaj Ove Cortes 1898 Sagfører Fabrikant, København    
  Poul Hjertholm 1896 Grdr., Vraa Læge, Aalborg    
  Valdemar Emil Jonsbak 1898 Mejeribestyrer Pedersen, Arden Officer i Hæren, Chicago    
  Ellen K. Kofoed, f. Schultz 1897 Boghandler G. m. Vognm. K., Klampenborg    
  Edvard Mørch 1897 Fabrikant Apoteksvisitator, cand. pharm., Kbh.    
             
1917 Isak Aggerholm Brovang 1899 Maler, Ø. Vraa Sognepræst, Jørlunde   k
  Johan Marinus Larsen 1895 Sadelm., V. Hass. Sognepræst, Ø. Brønderslev    
  Gunnar Damgaard Nielsen 1898 Højskolef, Aabybro Højskolefrst., cand. mag., Ryslinge    
  Viggo Nielsen 1894 Sognepr., Nørholm Cand. phil., Aalborg    
  Søren Roelsgaard 1897 Købm., Attrup Sognepr., Ansgars K., København    
  Gudmund Schiøler 1900 Biskop Sognepræst, Tølløse   ns
  Poul Germ. Andresen 1898 Klubvært Tandlæge, Stege    
  Niels Aage Barfoed 1899 Sognepr., Nr. Trds. Res. Kapellan, St. Hans K., Odense    
  Niels Fabritius Buchwald 1898 Trafikkontrollør, Cand. mag. Amanuensis v. Landbo­Langaa højskolen, København    
  Hans Poul Christensen 1898 Faktor Sognepræst, Spentrup    
  Erik Conradt Eberlin 1899 Borgm., Thisted Dir. for Reklamebureau, Kbhvn.    
  Gerda Ellermann 1898 Købmand Exam. Massøse, Aalborg    
  Berta Marie Eschen 1899 Overlæge Lærerinde, cand. mag., Christianshavns Døtreskole, København    
  Boje Laue H. Bay Jensen 1899 Sognepr., Vigsnæs Sognepræst, V. Ulslev    
  Asta Jiirgens, f. Wiese 1897 Sagf., Nr. Sundby Bosat i København    
  John Møller 1898 Prokurist Landsretssagfører, Aalborg    
 

Niels Chr. Agri Nielsen

1899 Gartner, Gug Kommunelærer, Aalborg    
  Karl Ingemund Plesner 1900 Sognepr., Juelstrup Fuldm. i Valutacentr., stud. polit.    
  Svend Kr. Aage Rosenbak 1898 Bogholder Kommunelærer, Kalundborg    
  Karen Margr. Rørbeck, f. Olsen 1899 Stadsingeniør G. m. Provst R., Kundby pr. Sandby    
  Gunild Schiøler, f. Unmack 1899 Direktør G. m. Sognepræst S., Tølløse.    
  Aage Eugen Schough 1898 Overretssg., Hurup Fuldmægtig i Københavns Byret    
  Emma Margr. Schreiber Sørensen   Direktør Lærerinde, Børkop komm. Realsk.    
  Marie Cecilie Stefanie Sørensen, f. Mortensen 1898 Guldsmed G. m. Dir. S., Thors kem. Fbr., Kbh.    
  Alfred Thygesen 1899 Lærer, Terndrup Arkivar i Kongr. Danmarks Hypotek- og Tiendebank, København    
  Kristian Westergaard 1898 Grdr., Sulsted Tandlæge, Nr. Sundby    
  Thøger Valdemar Bay 1898 Dommer, Nr. Sdb. Ingeniør, cand, polyt., »Bay & Vinding«, Hellerup    
  Hemming A. Bruun 1898 Stiftamtmand Sekretær, Gentofte    
  Ant. Chr. Svarre Larsen 1897 Købmand, Ydby Cand, phil.; bosat i Ydby    
  Christian Mortensen 1897 Manufkth., Aabybro Cand, polyt., Ingeniør i Firma Styrup & Prosch Jensen, København    
  Arnold Steen Myrhøj 1899 Oversergent Fuldm. i Finansmin., cand. jur.    
  Niels Peter Nielsen 1898 Toldpakhusfmd. Redaktør af Lolland-Falster Venstreblad, Nykøbing F.    
  Erik Schiøtz 1899 Kgl. Vejer og Maaler, Nr. Sundby Bankbogholder, Nr. Sundby    
  O. K. Stampe-Danielsen 1898 Stationsf., Kongersl. Landinspektør, Holstebro    
             
1918 Elis Hansen 1899 Stationsf., Vaarst Er udvandret til U.S.A.   k
  Einer Carstens Larsen 1899 Førstel., Nr. Uttrup Res. Kapellan, Lyngby    
  Julius Florentinus Poulsen 1898 Fyrskibskpt., Læsø Sognepr., Øls og Hørby pr. Hobro    
  Carl Jac. Vald, Rørbeck 1899 Købmand Provst, Kundby pr. Sandby    
  Hans Gunnar Soetmann 1899 Sognepræst Læge, Viborg    
  Niels Christian Sørensen 1899 Skolel., Klitgaard Adjunkt, cand. mag., Esbjerg    
  Niels Thomsen 1899 Førstelærer, Rørdal Provst, Søndersø pr. Odense    
  Eva D. Kathr. Christensen 1900 Kommunelærer Tandlæge, Aalborg   ns
  Ragni Einer-Jensen, f. Dam 1900 Overretssagfører Rigsdagsstenograf; g. m. Raadmand E.-J., København    
  Harry Heidemann 1899 Konsul Læge, København    
  Ebba Mette Jørgensen, f. Eldrup 1900 Fabriksejer, Vejle G. m. Overlæge V. J., Vejle    
  Niels Peter Aage Kjærdal 1899 Arkitekt Læge og Tandlæge, København    
  Asta Klitgaard. f. Andersen 1898 Læge, Aabybro G. m. Købmand E. K., Nr. Sundby    
  Frantz Carl Ludv. Neergaard-Petersen 1898 Propr., Ouegaard Kontorchef i Handelsministeriet    
  Aage Ole Nørgaard 1900 Prpr., Aggersborgg. Ørelæge, København    
  Karen M. A. Rammeskov 1899 Driftsbestyrer Kontorist i D. S. B., København    
  Robert William Rasmussen 1899 Murermester Bogholder, Nr. Sundby Kulkomp.    
  Georg Christian Steffensen 1899 Handelsrejsende Kommunelærer, Hasseris    
  Hedevig Magnine Thodberg, f. Bastholm 1898 Grdr., Ulsted Enke efter Pastor T., København    
  Axel Bertelsen 1895 Kaffehandler Tandlæge, Aarhus   mn
  L. L. Borup 1898 Partikulier Prokurist, København    
  Bent G. Calow 1899 Bankdir. Jørgensen Bankbogholder, Kalundborg    
  Erik Andreas Fredskilde 1899 Prokurist Fuldmægtig i Assuranceselskabet »Danmark«, København    
  Jens Boel Hansen 1899 Mejeribestyrer,
Arentsminde
Skolebestyrer, Aalborg    
  Ole Chr. Hansen 1900 Grdr., Skibsted Landsretssagfører, København    
  Svend Ove H. Hertz 1899 Godsekspeditør Arkitekt, København    
  Søren Jensen 1899 Fiskehandler Kommunelærer, Aalborg    
  Martin S. J. Hansen Muhle 1899 Seminarief., Hjørr. Ingeniør v. Siemens Elektricitets Aktieselsk., cand. polyt., Lyngby    
  Ole Gunnar Mørch 1899 Fabrikant L. M. Raadg. Ingeniør, cand, polyt., Aalb.    
  Christian August Sommer 1899 Provst Assistent v. Frederiksberg Komm    
  Georg Friedrich Wiese 1899 Grosserer Ingeniør, Californien, U.S.A.    
             
1919 Jens Thøger Gregersen 1900 Gaardm., Tingstrup Sognepræst, Hoven pr. Tarm   k
  Jens Jensen Hansen 1901 Stationsf., Vaarst I U.S.A.    
  Kristoffer Olesen Larsen 1899 Husmand, Torslev Res. Kapellan, Esajas K., Kbhvn.    
  Erik Moltke 1901 Trafikass., Ringsted Redaktør, cand. mag., Kbhvn.    
 

Frederik Emil Sørensen

1901 Lærer, Hjardemaal Sognepr. til Stigsbjergby og Mørkøv    
  Vibeke Margr. Boye, f. Andersen 1901 Dommer, Nr. Sdb. G. m. Læge B., Stockholm   ns
  Tyge Brun 1900 Stiftamtmand Cand. jur., Dommerfuldm., Thisted    
  Eva E. Hammer, f. Olesen 1899 Forretningsbestyrer G. m. Farvehandler H., København    
  Holger Jensen 1899 Snedkermester, Kreditforeningsfuldmægtig, cand. Brønderslev jur., Ringkøbing    
  Kristian Lemmergaard 1900 Dyrlæge, Nr. Sdb. Afdelingslæge, Sindssygehospitalet, Vedsted.    
  Haldur Vald. Møller Oppermann 1899 Kredslæge, Læsø Politifuldmægtig, Rudkøbing    
  Henry Marinus Pedersen 1900 Gæstgiver, Farsø Grosserer, Silkeborg    
 

Jørgen Thisted Simonsen

1900 Lektor Tømmerhandler, Stege    
  Karl Marinus Andersen 1900 Politibetjent, Ø. Brønderslev Overlæge ved Give Sygehus   mn
  Jacob Erik Gerhard 1901 Trafikassistent Ingeniør i Vandbygningsvæsenet, cand. polyt., Ringkøbing    
  Hj. H. Svanekjær Hilden 1900 Provst Petersen, Hillerslev Dommerfuldmægtig, Vejle    
  Claus Johs. Jensen 1900 Musikdir., Khvn. Dr. med., Afdelingsforstander ved Seruminstitutet 1938  
  Vilh. Carl Malling 1901 Amtslæge Ingeniør, cand. polyt., ansat ved Københ.s Byplanslaboratorium    
  Andreas Kr. Mikkelsen 1900 Husejer Cand. phil., København    
  Anna Neersø 1900 Rektor Tandlæge, København    
  Aage Rich. Vald. Nielsen 1900 Bogholder Socialinsp., cand. jur., Rudkøbing    
  Morten Lassen Nielsen 1897 Murer, Mou Ingeniør, cand. polyt., Holland    
  Carl J. A. Hundt Ransby 1900 Bogholder Bankassistent, Aalborg. Nr. Sundby    
  Paul Louis Rygaard 1900 Dir., Nr. Sundby Ingeniør, cand. polyt., ansat ved Andels-Cementfabr., Nr. Sundby    
  Svend Ove Schrøder 1901 Apoteker, Hobro Ingeniør, cand. polyt., Aarhus    
  Axel Wagner 1901 Direktør Tandlæge, Hjørring    
             
1920 Ellen Ingeborg Bering, f. Marcussen 1900 Provst, Gunderup Exam. pharm.; g. m. cand, pharm. B., København   k
  Olga M. Hedegaard 1899 Missionær Olesen Cand, theol., Privatlærerinde, Aalb.    
  Andreas Vorsaa Jessen 1901 Snedkermester Cand. phil. 1932  
  Karla Marie Johannsen, f. Svendsen 1901 Købmand G. m. Redaktionssekr. J., Kbhvn.    
  Jacob Georg Kinch 1901 Provst Timelærer, København    
  Thomas Krogh 1898 Grdr., V. Hassing Skolebest., cand. mag., Dronningld.    
  Johannes Simonsen 1898 Husm., Kathrinelyst Res. Kapellan, Filips K., Kbhvn.    
  Thomas Chr. Sørensen 1902 Karetm., Langholt Sognepr., Dragstrup og Skallerup, Mors    
  Astrid Christensen 1902 Kommunelærer Sygeplejerske, Amtssygeh., Aalb.   ns
  Ingrid E. Christiansen 1897 Gartner, Skovsgrd. Sekretær ved Gentofte Komm.s sociale Forvaltn., cand. jur., Kbhvn.    
  Agnes DaviOsson, f. Christensen 1902 Faktor G. m. mag. art. D., Reykjavik    
  Astrid Bay Engelstoft, f. Lauesgaard 1902 Læge G. m. Dommerfuldm. E, Toftlund    
  Arne Lunde-Christensen 1902 Kæmner, Vejgaard Skolebest., cand. mag., Slagelse.    
  Baldur Parner 1901   Revisor I U.S.A.    
  Birthe Petersen, f. v. Buchwald 1902 Læge G. m. Sognepræst P., Dejbjerg    
  Else Petersen, f. Bentzen 1901 Lærer G. m. Montør Kay P., Racine, U.S.A.    
  Poul Hakon Oppermann Svanholm 1902 Overretssagfører Landsretssagfører, Aalborg    
  Haagen Algreen-Ussing 1902 Ing., Nr. Sundby Ing., cand. polyt., Fabriksb., Hobro   mn
  Einer Boeck-Hansen 1902 Direktør Ingeniør, cand. polyt., London    
  Inger Brønner, f. Olsen 1901 Stadsingeniør G. m. Direktør B., Faaborg    
  Arne Bye-Jørgensen 1901 Regnskabschef Ingeniør, cand. polyt., ansat i A/S F, L. Smidt, London    
  Bodil Vibeke Calov 1902 Bankdir. Jørgensen Bibliotekar, Landsbibl., Aalborg    
  Erik Hugo Carstensen 1902 Læge Ingeniør, cand. polyt., Flyvetroppernes tekn. Afdeling, Værløse    
  Mogens Ursin Djørup 1901 Kriminaldommer, Nordre Birk Ing., cand. polyt., »Vølund«, Kbhvn.    
  Carl Flyger 1902 Kommunelærer Tandlæge, Aalborg    
  Vilhelm Galster 1902 Fabr., Nr. Sundby Forretningsm., S. Francisco., U.S.A.    
  Frederik Hollesen 1902 Købmand Korrespondent, København    
  Volmer Hans Schack Grotum Holm 1901 Fabr., København Officer i Matson Lin., S. Francisco    
  Frede Bach Kristiansen 1901 Redaktør, Rudkøb. Direktør, København    
  Peter Chr. Larsen 1900 Købmand, Læsø Tandlæge, Næstved    
  Aage Lauesen 1899 Mejeriejer, Læsø Stadsing., cand. polyt., Vordingborg    
  Jens F. Markussen 1901 Gaardejer, Aars Journalist, Aars    
  Gerda Marie Olesen 1901 Fabrikant Boligkonsulent hos Ole Haslund, København    
  Kay A. Bunde Stougaard 1902 Købmand Direktør, Hellesen & Co., Kbhvn.    
  Kaj Hwid Thune 1902 Fabrikant Forretningsmand, U.S.A.    
  Gertrud Vandborg 1901 Lærer, Gunderup Landsretssagfører, Aalborg    
             
1921 Niels Theodor Friis 1902 Sognepr., Aaby Sagfører, cand. jur., Vordingborg   k
  Jens Andersen Jensen 1903 Grdr., Brovst Enge Læge, Kvissel    
  Valdemar Madsen 1902 Tømmerhandler, Frederikshavn 2. Reservekirurg, Kommuneh., Aarh.    
  ns. Ellen Johanne Andersen 1902 Sagfører Bosat i Aalborg   ns
  Helga Andersen, f. Mathiasen 1901 Fabr., Løgstør Lærerinde, Lillevorde; Enke efter Landinspektør A.    
  Jørg. D. Wolf v. Buchwald 1903 Læge Cand, jur., Aalborg    
  Harald Magn. Engesgaard 1901 Vinhandler Vinhandler, Aalborg    
  Else K. Hauge, f. Andersen 1902 O.R.sagf., Nsb. G. m. Korrespondent H., Kbhvn.    
  Inger Jacobsen 1903 Kbmd., Nr. Sundby Musiklærerinde, København    
  Elise Jacobsen, f. Schiøtz 1903 Kgl. Vejer og Maaler, Nr. Sundby G. m. Fuldm. A. J., København.    
  Margrethe Kragh, f. Hornemann 1902 Dommer G, m. Kaptajn i Fodf. K., Kbhvn.    
  Carl Chr. David Larsen 1903 Dyrlæge, Frdrksh. Radiotelegrafist, Frederikshavn    
  Asta Bispeskov Lomholt, f. Holt 1903 Redaktør G. m. Ing., Forstander L., Odense    
  Henny Isabel Maintz, f. Mølbach 1902 Havnefoged G. m. Fabrikant M., Berlin    
  Ingrid Ansgar Mortensen, f. Sørensen 1902 Skiltefabrikant G. m. Godsejer A. M., Bråkentorps Gård, Ljungby, Sverige    
  Kirstine Møller 1902 Grdr., Torslev Lægemissionær, Sudan    
  Marie Pedersen, f. Pedersen 1903 Tømrermester G. m. Lærer P., Vejgaard    
  Gyda S. Sørensen, f. Kirk 1903 Redaktør Cand. mag., g. m. Lærer S., Nyk. M.    
  Hugo Wagner 1902 Direktør Landsretssagfører, København    
  Anders Peter Andersen 1900 Gaardejer, Aarup Husmand, Skovsgaard   mn
  Tage Chr. Bayer 1902 Sognepr., Nordby, Samsø Radiotelegrafist, Lærer, Kbhvn.    
  Bodil Begtrup, f. Andreasen 1903 Dommer, Nibe Filmscensor, cand. polit., Kbhvn.    
  Erik Haack 1902 Manufakturhandler Nr. Sundby Lærer 1936  
  Thorolf Hammershaimb 1903 Direktør Overassistent i »Hafnia«s Beregnerkontor, cand. mag., København    
  Børge Høygaard Nielsen 1904 Apoteker, Nibe Prokurist i Andersen og Bruuns Fabriker, København    
  Johannes Imm. Kinch 1902 Provst Kontorchef, Chicago    
  Lars Chr. Lomholt 1901 Sognepræst Forstander f. Teknisk Skole, cand. polyt., Odense    
  Carl Elias Nielsen 1904 Guldsm., Hjørring Kommunelærer, København    
  Jens Berlin Obel 1903 Fabrikant Læge, København    
  Thomas Peter Olesen 1904 Fabrikant Dir. i »Esprit de Valdemar«; Medarb. v. Dagbl. »Børsen«, Kbhvn.    
  Viggo Ambt Steenstrup 1903 Ingeniør Raadg, Ing., cand. polyt., Aalborg    
  Jens Frederik Stenholm 1902 Tandlæge cand. pharm., Holbæk    
  Sigurd Carl Strøyberg 1902 Apoteker Apoteker, Aalborg    
  Kjeld Therard Aage Sørensen 1903 Direktør Ingeniør, cand. polyt., Jysk Jern­støberi, Brønderslev    
  Thomas Arne Sørensen 1903 Overlærer, Nsb. Ingeniør, cand. polyt., Aarhus    
  Harald Emanuel Ussingø 1900 Grdjr, Christensen, Engen Ing., cand. polyt., Michigan, U.S.A.    
  Niels Caprani Winkel 1902 Forretningsfører Ingeniør., cand. polyt., Wright, Thomsen og Kier, København    
  Georg Wolf 1901 Stationsforstander Kaptajnløjtnant i Marinen, Kbhvn.    
             
1922 Erling Hammershaimb 1904 Direktør cand. theol., mag. art., Undervisningsassistent, København   k
  Aage Benjamin Kinch 1903 Provst Sognepræst, Holmsland    
  Arne Lundmann Olesen 1904 Maskinbygger Adjunkt, cand. mag., Gentofte    
  Knud Rasmussen 1904 Lektor Sognepræst til Vive og Rostrup    
  Nelly Ahrenfeldt f, Skølstrup 1903 Grdjr., Skølstrup Enke eft. Propr. A., Privatsekr. hos Medicinaldirektøren, Kbhvn.   ns
  Svend Verner Andersen 1904 Sagfører Landsretssagfører, Aalborg    
  Inger Brun, f. Boeck Hansen 1904 Direktør g, m. Direktør B., Holbæk    
  Emil Fruensgaard 1903 Arbejdsmand Bankdirektør, cand. jur., Fakse    
  Niels Eiler Hame 1904 Lærer Hansen Læge, Skjern    
  C. Vilhelm Knudsen 1903 Bankdirektør Skibsreder, Helsingfors    
  Gerda Krogsgaard, f. Hasselbalch 1903 Overretssagfører g. m. Landsretssagf. K., Odense    
  Karen J. Lomholt, f. Lomholt 1903 Sognepræst g, m. L., Fuldmægtig i Videnskabernes Selskab, København    
  Stig Madsen 1901 Boghandler Boghandler, Aalborg    
  Ellen Kristine Cecilie Overgaard, f. Lauritsen 1904 Kasserer g, m. Overlæge, Dr. med. O.,Viborg    
  Inger Sander-Larsen, f. Paludan   Læge, Skelund Kommunelærerinde, g. m. Grosserer S.-L., København    
  Karen Margr. Simonsen 1903 Lektor Reservelæge, Komm.hosp., Kbhvn.    
  Magda K. B. Søgaard 1904 Afholdsvært, Nors St Lærerinde i Lundby, Sjælland    
  Søren Klitgaard Sørensen 1903 Pakhusforvalter Sognepræst til Slemminge og Fjælde (pr. Sakskøbing)    
  Mogens Wolf 1903 Stationsforstander Politikommissær, cand. jur., Kbhvn.    
  Holger Algreen Ussing 1904 Ingeniør, Nsb. Sagfører, Nibe   mn
  Einar Lauritz Brodersen 1904 Manufakturhandler Revisor, Aarhus    
  Anders Christensen 1902 Gaardejer, Dall Ing., cand. polyt., Yucatan, Mexico    
  Martin Christiansen 1904 Gaardejer, Kettrup Ingeniør, cand. polyt., Aalborg    
  Jørgen Alfrun Gry 1903 cand. pharm. Ingeniør, cand. polyt., København    
  Eigil Olkjær Hald 1903 Forretningsfører Ingeniør, cand, polyt., Carsdorf a. d. Unstruth, Tyskland    
  Svend Aage Harild 1904 Kontorchef Dr. med., 2. Reservekirurg, Bispebjerg, København    
  Harald Jensen 1903 Købmand Radiotekniker, Esbjerg    
  Kaj Vilh. Jensen 1903 Maskinassistent Sekretær, Spritfabrikkerne, Aalb.    
  Ejnar Lauritz Ørsøe Ludvigsen 1904 Købmand Kaptajn i Artilleriet, København    
  Knud Axel Nielsen 1904 Lærer, Hvorup Landsretssagfører, Hadsund    
  Meta Christine Olsen, f. Dicksen 1903 Bankdir., Sæby Tandlæge, g. m. Prokurist O., Vejg.    
  Aage Pedersen 1903 Gaardejer, Hvorup stud. med. 1925  
  J. H. William Simonsen 1904 Maskinm., Vejgrd. Aktuar, cand. act., Forsikringsselsk. »Skandinavia«, København.    
  Chr. Kærsgaard Nielsen Staun 1903 Grdjr., Binderup Adjunkt, cand. mag., Slagelse    
  Niels Chr. Steufer 1902 Boelsmand Nielsen, Als Hede Ingeniør, cand. polyt., Aarhus    
  E. H. H. Thon 1903 Pedel Kommunelærer, Aalborg    
             
1923 Johannes Kristiansen 1900 Kommunelærer, Vilsund Sognepræst, Thorup pr. Dyssekilde   k
  Christen Andersen 1904 Grdr., Brovst Dyrlæge, Skovsgaard   ns
  Erna V. Archen, f, Borup 1905 Købmand G. m. Vingross. A., Luxembourg    
  Ellen Margrethe Dreyer, f. Sørensen 1904 Grdr., Als G. m. D., Farmer v. Buenos Ayres, Argentina    
  Esther Eskelund, f. Hansen 1905 Kredslæge, Terndr. G. m. Læge E. 1932  
  Jacob Hasselbalch 1905 Propr., Brovst Løjtnant, Aarhus    
  Carlo Frederik Jensen 1905 Arkitekt Tandlæge, Brønderslev    
  Kamma Bergishagen Jessen, f. Maintzhusen 1905 Direktør København G. m. Revisor i F. L. Smith B. J.    
  Henry William Karlsson 1904 Glasmager Adjunkt, cand. mag., Haderslev    
  Poul Karner 1905 Fotograf Fotograf, Løjtn. af Reserv., Aalb.    
  Ellinor Knudsen, f. Wagner 1905 Direktør Tandlæge; g. m. Tandlæge K., Kbh.    
  Poul Korup 1905 Direktør Sagfører, cand. jur., Brønderslev    
  Sigurd Lange-Nielsen 1904 Domorganist Tandlæge, Espergærde    
  Ester M. Valentin Laursen 1904 Afd. Skolebestyrer, Ø. Sundby Translatrice, København    
  Aage Valdemar Rossing 1905 Apoteker, Skørping Læge, Nyborg    
  Knud C. Ørsnes Schoubye 1905 Overlæge Sekretær i Finansministeriet, cand. jur., København    
  Sigrid Ambt Steenstrup 1905 Ingeniør Malerinde, København    
  Ingrid Lønborg 1904 A. K. Pedersen Hjemmevæverske, København    
  Oluf Zinck 1904 Grdr., Sejlflod Gartner, Vanløse    
  Ragnhild Østerberg, f. Larsen 1905 Overlærer Tandlæge, København. Hellerup    
  Jørgen St. Bye-Jørgensen 1905 Regnskabschef Ingeniør, cand, polyt., København   mn
  Finn Christensen 1904 Overlærer Kiropraktor, København    
  Chr. B. Nielsen-Dinesen 1904 Købmand Sekretær i Overformynderiet, København    
  Niels Nielsen Estrup 1905 Inspektør Reservel., Usserød Sygehus 1933  
  Ernst Otto Franck 1904 Fuldmægtig Tandlæge, København    
  Karl Nielsen Sørensen Gundtoft 1904 Grdr., Ydby Cand. pharm., København    
  Tage G. Kierulfi Hansen 1904 Gartner, Clausholm Ingeniør, cand. polyt., Direktør for Entreprenørf. »Tekra«, Helsingfors    
  Kaj H. Lindbøg Hansen 1903 Forpagter, Aabybro Ingeniør, cand. polyt., i Stadsarkitektens Direktorat, København    
  Aksel J. Nordlund Pedersen 1904 Bagermester Tandlæge, Casablanca, Marokko    
  Erik Pedersen 1905 Bogholder Bogholder, Aalborg    
             
1924 Christian B. Kinch 1906 Provst Bibliotekar, Kommunebibl., Aarhus   k
  Aage Møldrup 1906 Lærer, Vestbjerg Læge, Odense    
  Marie Agersnap, f. Eldrup 1905 Fabrikant G. m. Kunstmaler A., København   ns
  Erik Bang 1906 Manufakturhdlr., Nr. Sundby Prokurist, Helsingør    
  Johanne T. Bennedsen 1905 Købmand Exam. pharm., København    
  Agnete Høyer Bisgaard 1905 Direktør Adjunkt, cand. mag., Aabenraa    
  Frederik Vilhelm Brandt 1905 Statsaut. Revisor Timelærer, cand. mag., Øregaards Gymnasium, Hellerup    
  Jørgen H. Brandt 1904 Konsul Ingeniør, Philadelphia    
  Ove Bøje 1904 Lektor Læge, Dr. med., København    
  Armgard Hammershaimb 1905 Livforsikringsdir. Ansat paa Livforsikringsselskabet »Dana«s Beregnerkontor, Kbhv.    
  Karen E. Henriksen 1905 Direktør Korresp. hos C. W. Obel, Aalborg    
  Kjeld W. Horneman 1906 Dommer Statsadvokatmdhj., cand. jur., Aalb.    
  Else V. Jensen 1906 Snedkermester Kommunelærer, Husum, Kbhvn.    
  Emmanuel Borup Jensen 1904 Fhv. Gaardejer, Lindholm Dyrlæge, Frøstrup    
  Knud Jørgensen 1905 Købmand Købmand, Aalborg    
  Vermund Graves Laustsen 1905 Forsikringsinsp. Kursuslærer, cand. mag., København    
  Inger L. Mertz Nielsen, f. Steensen 1905 Grosserer G. m. Grosserer M. N., København    
  Eli Holle Møller 1906 Kommunelærer Kontorass. (Valutacentr.), Kbhvn.    
  Søren Peter Panum 1905 Gaardejer, Kaas Dr. med. fra Greifswalde Universitet, København.    
  Anna Charlotte Poulsen, f. Andersen 1906 Manufakturhdlr. G. m. Direktør P., Roskilde    
  Poul August Spleth 1907 Dommer, Thisted Fuldm. i Justitsministeriet, Kbhvn.    
  Simon Svendsen 1906 Købmand, Tylstrup Læge, Poulstrup pr. Vraa    
  Niels Vagn Chr. Wermuth 1907 Bankdir., Løgstør Fuldmægtig i Landbrugsministeriet, cand. jur., København    
  Oscar V. Bach 1905 Grdr., Bislev Læge, København   mn
  Carsten Forman 1905 Sognepr., Vammen Cand. polyt., stud. theol., Borchs Koll., København    
  Walter Wessel Hansen 1905 Købmand Ingeniør ved Statsbanerne, cand. polyt., København    
  Hans Oskar Jensen 1905 Tømrermester Stadsing., cand. polyt., Brønderslev    
  Per Kindt 1905 Øjenlæge Læge, København    
  Poul Wurtzen Kjelgaard 1905 Postmester, Nibe Læge, Dybvad    
  Svend V. E. Linde 1906 Oberstløjtnant Tandlæge, København    
  Karen L. Meulengracht 1905 Landinspektør Kontorist v. Toldvæsenet, Aalborg    
  Kaj C. G. Mertz Nielsen 1905 Amtsvandinsp Grosserer, København    
  Thomas Poul Ejbye Nielsen 1906 Træhandler Kaptajn i Artilleriet, Ringsted    
  Ejnar Pedersen 1906 Redaktør Ingeniør, cand. polyt., København    
  Børge C. Wøhlers Pedersen 1906 Købmand I U.S.A.    
  Olaf Deboa Povlsen 1906 Grdr., Nr. Uttrup Læge, København    
             
1925 Svend Aage Bay 1907 Sognepræst, Sønderholm Cand. theol. & mag., Nr. Gymnasium, København   k
  Arne Moll Niemann 1907 Kontorist Cand. jur., Kriminalbetjent, Nsb.    
  Bodil Bang, f. Christensen 1906 Overlæge G, m. Overlæge O. B., København   ns
  Eva Bendix 1907 Kommunelærer   1926  
  Else Boesbøll, f. Peters 1906 Pianist Klaverlærerinde; g, m. Forretningsbestyrer B., Aalborg    
  Arne Buus Hansen 1906 Provst, Ellidshøj Læge, København    
  Aa. Regitze Illum, f. v. Buchwald 1907 Læge G. m. Docent, Dr. jur. I., Aarhus    
  Aage Bjørn Jensen 1907 Farvehandler Købmand, Aalborg    
  Kaj Arne Juhl 1906 Maskinmester Repræsentant for Firma K. Drescher, København    
  Ejnar Bjerre Jørgensen 1906 Købmand Distriktslæge, Egedesminde, Grønland    
  Karen Mikkelsen Sørensen, f. Parner 1907 Revisor G. m. Murerm. M. S., København    
  A. Valborg Mortensen 1906 Handelsrejsende Bibliotekar, Landsbibl., Aalborg    
  Ella Nielsen 1907 Forpagter, Thorstedlund Lærerinde, København    
  Kaj Robert Porsaa 1907 Overserg. Pedersen Læge, København    
  Willy Rasmussen 1905 Manufakturhdlr. Kommunelærer, Aalborg    
  Kirsten Ring, f. Rubner-Petersen 1905 Apoteker, Nsb G, m. Ingeniør R., København    
  Børge Anthonsen Rosthøj 1907 Tandlæge Tandlæge, København    
  Ellen Overgaard Smed 1907 Vognmand Exam. Massøse, Kuranstalten, Hald    
  Gerda Steener, f. Petersen 1906 Dekorationsmaler G. m. Repræsentant S., Hellerup    
  Gerda Trolle-Schultz, f. Larsen 1906 Sagfører, Fjerritsl. G. m. Kontorchef T-S., Aarhus    
  Helge Algreen-Ussing 1907 Ing., Nr. Sundby Ing., cand. polyt., Teheran, Iran   mn
  Christian S. Alsted 1907 Læge, Nr. Sundby Ingeniør, cand. polyt. Odense    
  Harry Andersen 1907 Tømrerm., Nsb. Ingeniør, cand. polyt., Lærer ved Tekn. Skole, Horsens    
  Kaj Holten Andersen 1905 Afd. Skovrider Skovrider, Svenstrup Skovdistrikt, Ringsted    
  Poul Andersen 1906 Overretssagf., Nsb. Sagfører, Nr. Sundby    
  Poul Jul Andersen 1907 Sagfører Sekretær, København    
  Thomas Chr. Jensen Dahl 1904 Afd. Husmand, Moukjær Landsretssagfører, København    
  Jens Krarup Elsnab 1907 Læge Læge, Aalborg    
  Søren Oscar Franck 1906 Fuldmægtig Kaptajnløjtn. i Flaaden, Kbhvn.    
  G. J. Frisland 1907 Landmand, Gug Første Styrmand, »Switzer«, Kbhvn.    
  Georg Frode Johansen 1906 Bogholder Læge, Aalborg    
  Christen Larsen 1905 Grdr., Langholt Ingeniør, cand. polyt., hos C. Willerup, Charlottenlund    
  Knud Lauritsen 1906 Kasserer Gymnastiklærer, cand. mag., Kbh.    
  N. G. Høst Madsen 1907 Handelsr., Nsb. Ingeniør, cand. polyt., Hillerød    
  Otto J. Hiibertz Mortensen 1907 Inkassator Operarepetitør v. Det kgl. Teater    
  Orla Møller 1907 Afd. Handelsr. Insp. v. Carlsberg Brygg., Kbhvn.    
  N. Anker Chr. Nielsen 1907 Skomager Mag. scient, ansat i Insulinfb., Kbh.    
  Erik Pedersen 1904 Kaffehandler Ansat i Aalborg Damp-Sennep- og Kaffebrænderi    
  A. O. Rasmussen 1907 Gaardejer, Sandby Landbrugskandidat, Lærer v. Tune Landbrugsskole    
  Sunneva Rasmussen, f. Hammershaimb 1907 Forsikringsinsp. G. m. Underdirektør R., Nordisk Livs- og Ulykkesforsikr., Kbhvn.    
  Ove Simonsen 1906 Lektor Statsgeodæt, mag. scient., Kbhvn.    
  Svend Erik Stapelfeldt 1906 Slagtermester Læge, Ulsted    
  Sven Stuhr 1907 Konsul Ingeniør, cand. polyt., Vojens    
  Carl Einer Theilgaard 1907 Particulier Reservelæge, Amtssygeh., Hjørring    
  Knud Thomsen 1906 Lærer, Rørdal Kommunelærer, Aalborg    
  Else E. Westergaard, f. Schultz 1907 Ingeniør Kontorassistent i »Fremtiden«, g, m. Trafikassistent W., Aalborg    
             
1926 Sv. Bjørn J. Gaarn Larsen 1908 Sognepræst, Tunø Sognepræst, Gørding.   k
  Ejnar Mikkelsen 1906 Mejerist, Sejlflod Læge, Aalborg    
  Jens Kr. Ovesen 1908 Lærer, Torpet Kaptajnløjtnant, Haderslev    
  Knud W. Stenum 1908 Postb. Madsen, Nsb. Sagfører, cand. jur., Tarm    
  Sigurd Svenningsen 1907 Fh. Lærer, Storvorde Sognepr., Aggersborg og Bejstrup    
  Henning Olav Vogelius 1908 Dommer Læge, København    
  Poul Andersen 1907 Automobilforhdl. Prokurist, Aalborg   ns
  Lissa Barfoed, f. Barsøe 1908 Stiftsprovst G. m. Pastor B., Odense    
  Evelyn Chrom, f. Rafn 1908 Fabrikant G. m. Direktør C., København    
  Aage Dybdal 1909 Lærer, Nr. Sundby Lærer, Realskolen, Vraa    
  Gudrun Eisenhardt, f. Christensen 1908 Afd. Gaardejer Tandlæge, g. m. Tandl. E., Kbhvn.    
  Elise Flensted-Jensen, f. Schmitt 1906 Ingeniør, Nsb. Lærerinde, g. m. Kommunelærer F. J., Gentofte    
  Tove E. Gylling, f. Boeck­Hansen 1907 Direktør G. m. Ing. G., Setubal, Portugal    
  Ragna Haugaard, f. Nielsen 1907 Togbetjent G. m. Hovedbogh, H., Aalborg    
  Ellen Johanne Jakobsen, f. Hjermind 1908 Stationsforstander, Nr. Sundby G. m. Sognepræst J., Tornby    
  Ragnhild Agnete Jensen, f. Hansen 1908 Lærer G. m. Fuldm. J., »Fremtiden«, Aalb.    
  Else Jensenius, f. Lassen 1908 Adjunkt Cand. mag., g. m. Lekt. J., Kolding    
  Ester Glud Johansen, f. Jensen 1908 Handelsrejsende G. m. Isenkræmmer G. J., Aalb.    
  Grete Jordan 1908 Redaktør Bosat i Aalborg    
  Frode Linde 1909 Oberstløjtnant Dommerfuldm., cand. jur., Aalborg    
  Christian M. Møller 1907 Købmd., Skørping Købmand, Skørping    
  Else Møller, f. Heidemann 1907 Direktør G. m. Bogholder T. M., Aarhus    
  Carl P. Mariager Petersen 1908 Lærer Lærer, cand, mag., Vebbestrup    
  Gunnar Rode-Jepsen 1908 Arrestforvarer Sekretær, »Gutenberghus«, Kbhvn.    
  Erik F. Rygaard 1908 Direktør, Nsb. Dommerfuldm., cand. jur., Kalundb.    
  Alf K. Schiøttz-Christensen 1909 Redaktør Redaktør, Aalborg    
  Aksel Stoustrup 1908 Direktør Dommerfuldm., cand. jur., Aalborg    
  Henning Thorndahl 1908 Malermester Sekretær i Kirkeminist., cand. jur.    
  Thordis Unmack-Larsen, f.
Unmack
1908 Direktør Adjunkt, cand. mag., Struer. Enke efter Læge U.-L.    
  Casper Grove Veilstrup 1908 Bogholder, Nsb. Dyrlæge, Hillerød    
  Cæcilia Wolf, f. Schou 1908 Kaptajn G. m. Landsretssagf. S., Kolding    
  Jørgen C. Wolf 1908 Stationsforst. Landsretssagfører, Kolding    
  Carl F. Holten Andersen 1908 Afd. Skovrider Ansat i Ø. K., Rangoon   mn
  Eigil Banner-Voigt 1907 Kaptajn Ingeniør, cand. polyt., ved Aalborg Margarinefabrik, Aalborg    
  Erik F. Christensen 1907 Togbetjent Tandlæge, Aalborg    
  Hans Chr. H. Christensen 1907 Trikotagehdl. Assistent, Spritfabriken, Aalborg    
  Ole M. Fabiansen 1908 Købmand Bogholder, Randers    
  Niels Gravesen Frandsen 1907 Forretningsbestyrer Læge, København    
  Oluf Hanghøj 1907 Lærer, Sahl Ingeniør, cand. polyt., København    
  Elna Hansen, f. Lund 1907 Forretningsfører G. m. cand. pharm. H., Aarhus    
  Ejvind Dyre Jensen 1907 Arkitekt, Nsb. Arkitektstuderende 1936  
  Helge Jørgensen 1907 Skibsfører Fuldmægtig, Hasseris Kommune    
  Richard Poul Andersen Kristiansen 1904 Skræddermester, Fjellerad Sognepræst, Rold    
  Sven Kronborg 1907 Ing., Brønderslev Reservelæge, Amtssygeh., Hjørring    
  Nicolaj H. Michelsen 1908 Afd. Kantor Landsretssagfører, Aalborg    
  Charles Bech Nielsen 1907 Automobilhdl. Lagerforvalter, Aarhus    
  Otto Chr. Nielsen 1907 Købmand Ingeniør, cand. polyt., ansat i Firma A. Rindom, Søborg    
  Magnus Chr. Pedersen 1906 Statshusmand, Mou Kær Læge, Marselisborg Hosp., Aarhus    
  Else Marie Petersen, f. Hjordt 1907 Direktør G. m. Inspektør P., København    
  Aksel Emil Springborg 1907 Fabrikant Læge, Rud. Berghs Hosp., Kbhvn.    
  Knud E. G. Thomsen 1908 Overlærer, Nsb. Ingeniør, cand. polyt., København    
  Poul Wibrand 1908 Overingeniør Ingeniør, cand. polyt., hos Kommuneingeniøren i Hørsholm    
             
1927 Holcha Johanne Bøje f. Claudi 1907 Købmand, Løgstør G. m. Dr. med. B., København   k
  Axel Pedersen 1905 Gaardejer, Mou Sognepræst, Kvong og Lyne pr. Tistrup    
  Janus Clausen Pedersen 1908 Grdr., Gundersted Sognepræst, Selde og Aasted pr. Roslev    
  Svend Falsig Pedersen 1908 Tømrerm., Vejgrd. Adj., cand.mag., Stenhuspr.Holbæk    
  Viggo Gadegaard Pedersen 1908 Sognepr., Astrup Sognepræst, Østrup    
  Poul Rasmussen 1909 Postkontrollør Cand. phil., Aarhus    
  Hans O. Honore Bjersing 1909 Enkefru Læge, Brørup   ns
  Inge Brandt 1908 Revisor Sundhedsplejerske, København    
  Børge Werner Christensen 1909 Grosserer, Nsb. Prokurist, København    
  Estrid Marg. Garff, f. Vold 1909 Lærer G. m. Adjunkt G., Randers    
  Børge Rabes Høholt 1909 Bagermester Seminarielærer, cand. mag., Aarh.    
  Inger Malthe Jacobsen, f. Teisen 1909 Overpostinsp. Cand. mag.; g. m. Læge M. J.,
Odense
   
  Inger E. Jensen, f. Martens 1908 Enkefru Kommunelærerinde; g, m. Kommunelærer J., Aalborg    
  Ingvard Johs. A. Jensen 1908 Fiskehandler Cand. theol., Sekretær i K.F.U.M.s Centralforening, København    
  Gunner Sørensen Krog 1909 Apoteker Ekspeditionssekretær v. Socialkontoret, cand. jur., Aarhus    
  Georg Theodor Larsen 1908 Smedem., Vejgrd. Kaptajnløjtn. af Feltartill., Kbhvn.    
  Bodil Lauritzen, f. Jepsen 1908 Grosserer G. m. Ingeniør L., Hasseris, Aalb.    
  Will. Ludwigs 1907 Apoteker, Brovst Cand. pharm., Odense    
  Stig Hartvig Mervild 1908 Læge Larsen Korrespondent, København    
  Sven Egon Mertz Nielsen 1908 Amtsvandinsp. Landsretssagfører, Odense    
 

Margrete Skjærbæk Olesen, f. Lauritsen

1909 Kasserer G. m. Reservelæge 0., Amtssygehuset, Kjellerup    
  Friedrich Wilh. Opderbeck 1908 Assurandør Kriminalforfatter, Medarb. v. Da. Familieblads Redaktion, Kbhvn.    
  Laurids Anker Pedersen 1907 Grdr., Hyllebjerg Sagførerfuldmægtig, cand. jur., København    
  Svend Andersen 1908 Toldkontrollør Salgsass., Hedegaard & Co., Nsb.   mn
 

Rudolf Beier

1908 Brødkusk, Vejgrd. Fuldmægtig i»Fremtidena, Aalb.    
  Bendt Goth Bendtzen 1908 Forp., Lykkeseje Kaptajnløjtn. af Søværnet, Kbhvn.    
  Carl Christian Berthelsen 1909 Dyrlæge, Dronninglund Dyrlæge, Dronninglund    
  Børge Christensen 1908 Depotarbejder Læge, Lindholm, Nr. Sundby    
  Henning Børge Christensen 1909 Tømrermester Ingeniør, cand. polyt.; ansat ved Havnevæsenet, Odense.    
  Karen Johanne Ehlern, f. Højfeldt 1907 Repræsentant G. m. Politifuldm. E., Aalborg    
  Axel Højfeldt 1909 Repræsentant Journalist, København    
  Kaj Henry Jensen 1908 Mekaniker Ingeniør, cand. polyt., Færdselpolitiet, København    
  Vilhelm Lassen Jordan 1909 Redaktør Raadg. Ing., cand. polyt., Aalborg    
  Knud Engel Høst Madsen 1910 Fru M., Nr. Sundby Ingeniør, cand. polyt., Firma Lehmann & Ree, København    
  Martin Kr. Pedersen 1905 Husm., Skovsgaard Læge, Tirstrup    
  Richardt Raetzel 1908 Bandagist Læge, Aalborg    
  Hans Peter Springborg 1908 Fabrikant Repræsentant, København    
  Carl Chr. Svenstrup 1909 Depotarbejder Læge, København    
  Svend Erik Visse 1908 Købmand Kontorchef v. Invalidenævnet, cand. jur., Sønderborg    
             
1928 Kari K. Fromholt Hansen 1909 Lærer, Kærup Sognepræst, Fuglse og Kronge pr. Holeby   k
  Eilif E. R. S. Krogager 1910 Murer, Thisted Sognepræst, Sneum og Tjæreborg    
  Harald Nordholm 1910 Tilskærer Sognepræst, V. Hæsinge    
  Sven Arvid Rode Paludan 1910 Arkitekt Sekretær i Landbrugsm., cand. jur.    
  Arne Emil Stærmose 1910 Møllermester Sognepræst, Enderslev og Vraaby    
  Johannes Mouritz Søbye 1909 Sognepræst Sognepræst, Hjardemaal    
  Gunnar Vilhelm Thygesen 1909 Sognepr., V. Hass. Sagførerfuldm., cand. jur., Nakskov    
  Vagn Christensen Tranberg 1909 Lærer, Tømmerby Sognepræst, Sebber og Aistrup    
  Arnold Chr. Andersen 1909 Grdr., Vadum Bankassistent, Aalborg   ns
 

Else Bjersing, f. Hasselbalch

1909 Overretssagfører G, m. Læge B., Brørup    
  Andr. Dahl Engelbrechtsen 1909 Snedkerm., Vejgrd. Kommunelærer, Vejgaard    
  Knud Aage Eriksen 1910 Dyrlæge, V. Hass. Dyrlæge, V. Hassing    
  Jørn Ethelberg 1909 Forretningsfører Sekretær, cand. polyt., København    
  Gerda Helms 1910 Hdlsrejs., Brøndsl. Direktionssekretær i »Magasin du Nord«, København    
  Lilly Husted, f. Stolk 1908 Sagfører Sørensen G. m. Kaptajnløjtnant H., Kbhvn.    
  Svend Aage Jacobsen 1910 Togfører Dommerfuldm., cand. jur, Næstved    
  Anker Jensen 1910 Grdr., Gudumholm Dyrlæge, Aalborg    
  Helga Hedvig Møller Jensen, f. Nielsen 1909 Enkefru, Kærby G. m. Lærer M. J., Nr. Halne, Tylstr.    
  Vibeke Kenholt, f. Lange Nielsen 1909 Domorganist Tandlæge, g. m. Journal. K., Kbh.    
  Karen Kirkeby 1909 Læge Exam. Massøse, Hasseris    
  Ellen Lauritzen, f. Bach 1909 Kbm., Flauenskjold G. m. Prokurist L., Silkeborg    
  Inger Margr. Madelung, f. Hansen 1910 Kredslæge, Terndr. G. m. Dyrlæge M., København    
  Kaja Mensen, f. Nielsen 1909 Købmand, Sæby G. m. Dommerfuldm., cand. jur, M., Vejle    
  Fritz Georg Michelsen 1909 Lærer Adjunkt, cand. mag., Maribo    
  Karl Vilh. Munksgaard 1908 Grosserer Assurandør, Aalborg    
  Svend Plougmand 1908 Tømrerm., Vejgrd. Læge, Suldrup, pr. Støvring    
  Else Resting, f. Bladt 1910 Direktør G. m. Isenkræmmer R., Fredericia    
  Ellen Agn. Rise, f. Springborg 1909 Fabrikant Tandlæge; g. m. Fuldmægtig i Arbejdsgiverforeningen, cand. jur. R., København.    
  Aage Verner Anthonsen Rosthøj 1910 Tandlæge Tandlæge, Aalborg    
  Jørgen Vinten 1909 Overlærer Forretningsbestyrer, Aalborg    
  Helge Wagner 1910 Kaptajn Cand. pharm, København    
  Orson Brinck West 1909 Fotograf Ansat ved Københavns Sporveje    
  Erik Garby 1910 Lærer Adjunkt, cand. mag., Randers   mn
  Peer Holm 1909 Forretningsfører Ingeniør, cand. polyt., Amtsvejvæsenet, Haderslev    
  Poul V. Fjelsted Iversen 1909 Møllebygger, Vejg. Ingeniør, cand. polyt., København    
  Poul Wilhelm Iversen 1909 Snedkermester Trikotagehandler, Aalborg    
  Hans Hartvig Kristensen 1909 Overlærer Assistent paa Insulinfabriken, cand. mag., København    
  Karl Peter Mar. Larsen 1907 Smedem., Sejlflod Cand. phil., Sejlflod    
  Bent Mølgaard Nielsen 1910 Snedkermester Stud. med., København    
  Olaf Sig. Østerø Poulsen 1909 Enkefru Seminarielærer, cand. mag., Haslev    
  Poul Vilhelm Poulsen 1909 Lærer Stud. med. 1930  
  Volmer Barkley Rasmussen 1909 Maskinmester Timelærer, cand. mag.; Metropolitanskolen, København    
  Arne Riishøj 1909 Enkefru, Vejgaard Kommunelærer, Aalborg    
  Sigurd Herman Stenholm 1909 Tandlæge Revisor, Odense    
  Knud Stuhr 1909 Konsul Prokurist, Aalborg    
  Kaj Ingenuus Sørensen 1910 Sygehuslæge, Dronninglund Stud. med., København    
  Ove Kaj Teglkamp 1909 Auktionsholder Hansen Reservelæge, Julemærkesanatoriet, Kolding    
  Tage Færch Troelsen 1911 Amtsvejinspektør Ingeniør, cand. polyt., Charlottenld.    
             
1929 Harry Emil Agerbak 1910 Tømrer, Nsb. Journalist, Socialdem. Provinspresse, København   k
  Børge Gabriel Barsøe 1911 Stiftsprovst Sognepræst, Virring og Essenbæk    
  Børge Duedahl Carstens 1910 Slagtermester Journalist, Aarhuus Stiftstidende    
  Ingeborg J. Holt, f. Larsen 1910 Overlærer G. m. Fabrikant H., Aarhus    
  Godtfr. Kristensen Jensen 1908 Bestyrer, Vaarst Stud. theol.    
  Erik Ussing Jepsen 1910 Sognepr., Skagen Sognepr., V. Vellinge og Skjern.    
  Andreas Pedersen 1909 Fisker, Nr. Bork Res. Kapellan, Simeons Kirke, Kbh.    
  Poul O. Østergrd. Poulsen 1910 Lærer Kaldskapellan, Ansager    
  Sogn. Karl Fr. Joh. Peter Rosing 1911 Førstepræst, Grønland Assistent i Grønl. Styre, Kbhvn.    
  Vilhelm Teisen Bang 1911 Kbmd., Nr. Sundby Dommerfldm., cand. jur., Brøndrsl.   ns
  Thorkil Bluhme 1910 Branddirektør Fabrikant, Randers    
  Else Rigmor Borggaard Christensen, f. Hansen 1911 Assistent Cand. jur., g. m. cand. jur. C., Kbh.    
  Engelhart Clausen 1910 Gasværksbst., Vejg. Kommunelærer, Aalborg    
  Eva Fibiger Dagnæs 1911 Trafikkontrollør Cand. mag.; ansat i Udenrigsministeriets Arkiv, København    
  Kjeld Gravgaard 1912 Stationsforst.,
Sulsted
Timelærer, cand. mag., Helsingør    
  Peder Krebs Hansen 1909 Grdr., Sdr. Trand. Sagførerfuldm., cand. jur., Ringkb.    
  Inger Jørgensen, f. Mommsen 1910 Lærer G. m. Kommunelærer J., Valby    
  Martha Kjær, f. Peschardt 1910 Læge Læge; g. m. Læge K., Aalborg    
  Gudrun Almer Lilienkampf f. Nielsen 1911 Afd. Malermester Bibliotekar; g, m. Ing. L., Kbhv.    
  Erna Månsson, f. Lassen 1910 Handelsr., Svenstr. Kontorist; g. m. Sparekasseassistent M., Randers    
  Ruth Agnes Olesen 1910 Købmand Sygeplejerske, Bispebj. Hosp., Kbh.    
  Arild Leth Pedersen 1911 Enkefru, Hvorupg. Læge, Bispebj. Hospital, Københ.    
  Axel Dinesen Riishøj 1911 Kantor Sekretær i Finansmin., cand. jur.    
  Viggo Torpet 1911 Overofficiant Dyrlæge, Aalborg    
  E. N. Marie Vestergaard 1911 Grdr., Grønslet Sekretær i Finansmin., cand. jur.    
  Palle Vinten 1911 Overlærer Pater i Abbaye St. Maurice et St. Maur, Clervaux, Luxembourg    
  Ellen Harboe Andersen, f. Andersen 1910 Forretningsfører G. m. Afdelingschef H. A., Aalb.   mn
  Eiler Giørtz Behrens 1911 Postkontrollør Kaptajnløjtn., Hærens Flyvertropp.    
  Arne William Christensen 1910 Vaskeriejer, Nsb. Adjunkt, cand. mag., Maribo    
  Kaj Willy Christensen 1910 Cigarhdl., Vejgrd. Redaktionssekretær, Nordj. Socialdemokrat, Aalborg.    
  Chresten Andreas Krarup Elsnab 1911 Læge Journalist, Aarhus Amtstidende    
  Steen Ethelberg 1910 Forretningsfører Ingeniør, cand, polyt.; v. Burwain Autodiesel, København    
  Aksel Pretzmann Jensen 1910 Mejeribestyrer,
Tømmerby
Læge, Amtssygehuset, Randers    
  Henning Kirkeby 1910 Læge Sekretær, cand, polit., De danske Spritfabr.s Hovedkontor, Kbhvn.    
  Axel Wurtzen Kjelgaard 1911 Postmester, Nibe Ingeniør, cand. polyt., i A/S F. L. Smidt, København    
  Poul Kjeldsen Kjær 1909 Købmand Afdelingschef, Bulow Service, Kbh.    
  Arne Kofoed 1910 Overretssagf., Nibe Cand. jur., i Skattedepartem., Kbh.    
  Folmer Larsen 1910 Trafikkontrollør Stud. polyt., København    
  Kirsten Astrid P. Østerø Lund, f. Poulsen 1910 Enkefru G. m. cand. mag. L., København    
  Poul Kay Bygom Nielsen 1910 Overpostbud Adjunkt, cand, mag., Frederiksborg    
  Bagge Hybertz E. Pedersen 1912 Bryggeriejer, Nr. Sundby Ansat i Ø.K., Saigon    
  Elida Marie Pedersen 1910 Enkefru, Volstrup Kommunelærerinde, Vejgaard    
  Elly J. Petersen, f. Døhr 1911 Typograf Kommunelærerinde, Aalborg; g. m. Lærer P., Hasseris    
  Hugo Jagd Petersen 1910 Postkontrollør Exam. pharm. 1937  
  Inger Rasmussen, f.Tybjerg 1910 Ingeniør G. m. Repræsentant R., Slagelse    
  Henrik Fr. G. Iwan Rung 1911 Kaptajn Ingeniør, cand. polyt., hos Thomas B. Thrige, Odense    
  Jenny Smidt, f. Schultz 1909 Bestyrerinde Fru S. G. m. Gartner S., Lyngby    
  Hakon Møller Sørensen 1911 Stationsforst., Dronninglund Cand. pharm., Brønshøj    
  Bode Tvergaard 1909 Fhv. Bagermester, Biersted Ingeniør, cand. polyt., Lærer ved Teknisk Skole, Odense    
  Niels Ulrik 1911 Cand. pharm. Cand, pharm., Ass., Spritfb., Hobro    
  Kjeld Mogens Vestergaard 1910 Læge, Brovst Plantageassistent, Kenya    
             
1930 Ove Brandt 1911 Revisor Sekr. i Kbh.s Magistrat, cand. jur.   k
  Erik Dahlerup-Petersen 1909 Sognepræst Højskolel., cand. theol., Kerteminde    
  Ejvind Fog-Petersen 1912 Landstingsmand Dommerfuldm., cand. jur., Terndr.    
  Niels Melgaard 1911 Grdr., Ø. Uttrup Sagførerfuldm., cand. jur., Aalborg    
  Lona-Marie Noring 1912 Sognepr., Brdrsl. Cand. mag., Viborg    
  Ingvard Overgaard 1912 Skomagermester, Thisted Cand. theol., Sekretær, K.F.U.M., Aarhus.    
  Carl Kr. Gregersen Strømberg 1911 Skibsfører Dyrlæge, Brønshøj    
  Ejner Hove Østergaard 1911 Gaardejer, Mou Cand. theol., Sekretær, K.F.U.M., Randers    
  Ejnar Hvilshøj Andersen 1911 Købmand Stud. med., København   ns
  Erik Andersen 1911 Forvalter, Rørdal Dommerfuldm., cand. jur., Hjørring    
  Kjeld Aage Bech 1911 Dyrlæge, Løgstør Læge, København    
  Chr. Brix 1911 Rentier, Søgaard pr. Halvrimmen Bosat i Halvrimmen    
  Inger Marie Henriksen, f. Christiansen 1912 Direktør Industriforen.s Bibliotek, Kbhvn.    
  Knud Henriksen 1912 Købmand Afdelingschef i Firma Brdr. Dahl, København    
  Niels Holger Hornemann 1911 Forpagter, Birkelse Sekretær i Trafikmin., cand. jur.    
  Niels B. S. Roesdahl Høst 1912 Propr., Vadsholt Byretssekretær, cand. jur., Kbhvn.    
  Ingrid Kersten Jensen, f. Hjørngaard 1911 Kirkegaardsinsp. G. m. Kontorassistent J., Aalborg    
  Elisabeth Kortegaard 1912 Forvalter, Nsb. Kontorassistent, København    
  Agnete Lange-Nielsen 1911 Domorganist Direktionssekretær, »Magasin du Nord«, København    
  Valdemar Lauritzen 1912 Kasserer Stationsleder, Flyverløjtn., Kbhvn.    
  Tage Lomholt 1911 Pastor Havebrugskandidat, (p. t.) Aalborg    
  Else Mortensen, f. Jørgensen 1912 Købmand, Aalborg Cand. pharm.; g. m. cand. pharm. M    
  Gunnar Ovesen 1910 Lærer, Torpet Cand. theol., København    
  Edith Alma Pedersen 1913 Kreatureksportør Indehaver af en Syskole, Kbhvn.    
  Thor Pedersen 1913 Malermester Kommunelærer, Aalborg    
  Edith Østergaard Poulain, f. Rasmussen 1911 Lærer, Restrup G. m. Redaktionssekretær, Løjtnant P., Paris    
  Aage Richter 1910 Grdr., Sulsted Dyrlæge    
  Anni Schoustrup-Nielsen, f. Mikkelsen 1911 Trafikassistent G, m. Havebrugskandidat, Overgartner S.-N., Gentofte    
  Karen Vestergaard 1912 Læge, Brovst Assistent v. Zoofysisk Laboratorium, cand, mag., København    
  Grethe Zimsen, f. Ulrik 1912 Cand. pharm. Cand. pharm.; g. m. cand, pharm. Z., Reykjavik    
  Knud Albrechtsen 1913 Købm., Langholt Læge, Asaa   mn
  Arthur Reinh. Andersen 1910 Landpost, Nibe Cand. act., Beregnerassistent i »Hafnia«, København    
  Knud Tage Christensen 1912 Grdr., V. Vadskær Læge, Amtssygehuset, Randers    
  Edith Marie Christoffersen 1911 Murermester Kommunelærerinde, Aalborg    
  Knud Westphal Eriksen 1911 Stationsforst., Ellidshøj Ingeniør, cand. polyt. (Søværnets Bygningsvæsen), København    
  Jens P. Joh. Glavind 1912 Murermester Ingeniør, cand. polyt., ved Statens biokemiske Institut, København    
  Børge Grinsted 1912 Dyrlæge Ingeniør, cand. polyt., Venezuela    
  Hugo Hjelm Hansen 1912 Apoteker Apoteker, Grenaa    
  Franz Ludv. Heintzelmann 1912 Læge Læge, Haderslev Bys Sygehus    
  Tage Johs. Hilden 1911 Provst Hilden-Pedersen, Hilderslev Læge, Statshospitalet, Sønderborg    
  August Fremantle Hjorth 1912 Brofoged, Nsb. Cand. pharm., Rønne    
  Holger Isak Hjortsvang 1911 Sognepr., Sjørring Ingeniør, cand. polyt., København    
  Else Johanne Lutz Jensen 1912 Cand. pharm., Nr. Sundby Timelærer, cand. mag., Katedralskolen, Aalborg    
  Poul Jepsen 1912 Grosserer Bankassistent, cand. oecon., Aarhus    
  Mogens Erik Krarup 1910 Cand. pharm. Arkitekt, København    
  Signe A. Lind, f. Madsen 1912 Afd. Lærer, Vejg. G. m. Arkitekt L., Frederikshavn    
  Knud Erik Lomholt 1911 Pastor Aktuar, København    
  Harald Lundsgaard 1911 Vejassist., Vejgrd. Ingeniør, cand. polyt., ansat paa Stadsingeniørens Kontor, Randers    
  Johan Mathiesen 1912 Statsbetjent Assistent ved Danm. geol. Undersøgelser, Aalborg    
  Johannes Mulvad 1912 Købmand Assistent i Statsradiof.s Nodearkiv    
  Erik Nærø 1912 Repr., Svenstrup Kontorassistent, Aarhus    
  Jens Chr. Meelsen Ottesen 1912 Paraplyfabrikant Ingeniør, cand, polyt., København    
  Valdemar Pedersen 1911 Snedkermester Cand. mag., København    
  Rachel Plesner 1910 Sognepr., Juelstrup Cand. polit., København    
  Anders Brix Rabes 1911 Trikotageh., Fjerr. Forretningsbestyrer, Fjerritslev    
  Erik V. Antonsen Rosthøj 1912 Tandlæge Reservelæge, Amtssygeh., Rudkøbg.    
  Niels Vagn Steinø 1912 Kommunel. Hansen Cand. pharm., Otto Benzons Fabriker, København.    
  Poul Søbye 1912 Sognepræst Læge    
             
1931 Asger Fredsted 1911 Sognepr., Jerslev Sognepræst, Vetterslev og Høm   k
  Asger Ussing Jepsen 1912 Sognepr., Skagen Timelærer, cand. mag., Herlufsholm Skole    
  Frode Gaarn Larsen 1911 Sognepr., Læsø Sognepræst, Sdr. og N. Kongerslev    
  Poul Glavind Nielsen 1913 Sekretær Assistent i Varelotteriet, Kbhvn.    
  Gunnar Sloth 1912 Arbejdsmand Sognepræst, Storvorde og Sejlflod    
  Jens Westergaard 1912 Provst, Ranum Stud. mag., København    
  Børge Agesen 1912 Snedkerm., Skalbg. Arkitekt, København   ns
  Esther Christensen 1912 Grosserer, Nsb. Paa Alfas Kontor, Vejen.    
  Gudrun Gram-Hanssen, f. Bodholt Hansen 1911 Oberst G. m. Assistent i Danmarks Nationalbank G.-H., Aarhus    
  Esther Flensted Hvid 1912 Amtsforv., Thisted Timelærer, cand. mag., Maribo Gym.    
  Erling Jensen 1912 Brugsforeningsbestyrer, Gl. Hass. Cand. jur.    
  Ejnar Krogh 1912 Bundskærer, Brdsl. Hjælpepræst, Utterslev    
  Ingeborg Lange, f. Olsen 1912 Forretningsfører G. m. Kontorassistent L., Kbhvn.    
  Karen Lauritsen, f. Wisborg 1912 Ejendomshdl. G. m. Flyverløjtnant V. L., Kbhvn.    
  Edith Lerche, f. Nørmølle 1912 Direktør G. m. Repræsentant L., Aalborg    
  Harald Chr. Mogensen 1912 Teglbrænder Cand. mag., Journalist    
  Svend Aage Nielsen 1913 Togbetjent Cand. mag., København    
  Esther Rhein Hansen f. Nielsen 1912 Købmand Postassistent, g. m. Postassistent R. H., København    
  Helene Streibig Pedersen 1912 Læge, Saltum Bosat i Saltum    
  Harry Skaanild 1913 Lærer, Lindholm Stud, med., København    
  Carl Emil Steinø 1913 Kommunel. Hansen Cand. jur., Sekr. i Handelsminist.    
  Erik Glud Stolpe 1913 Købmand Læge, Amtssygehuset, Svendborg    
  Anna Margr. Thomsen Støtt 1912 Murermester Cand. mag., Nr. Gymnasium, Kbh.    
  Carl Einer Sørensen 1913 Postkontrollør Kontorassistent i D.F.D.S., Aalborg    
  Otto Sørensen 1911 Gaardejer, Sejlflod Kommunelærer, København    
  Bendt Jørgen Alsted 1913 Læge, Nr. Sundby Ingeniør, cand. polyt., Odense   mn
  Oskar Børge Borgaa 1912 Formand Lærer, Sønderborg    
  Karen Elise Christensen f. Sørensen 1912 Postkontrollør G. m. Isenkræmmer C., Kbhvn.    
  Poul Martin Færgeman 1912 Kommunelærer Læge, Kommunehospitalet, Kbhvn.    
  Fritz Hartz 1913 Bankdir., Thisted Bankassistent, Kalundborg    
  Børge Hauschildt 1913 Bøssemager Ingeniør, cand. polyt., Gentofte.    
  Aage Vilh. Jensen 1911 Lærer, Vejgaard Lærer, Realskolen, Bjerringbro    
  Jens Kjær Jensen 1912 Tømrermester Kontorassistent, Aalborg    
  Poul Ejlef Jensen 1913 Arkitekt, Nsb. Stud. polyt., København    
  Knud Vejbye Johansen 1911 Lærer, Dybvad Tandlæge, Aalborg    
  Helge Stig Krarup 1912 Cand. pharm., Nakskov Premierløjtnant v. Livgarden, Kbh    
  Jørgen Henry Kruuse 1912 Skibsinspektør Cand. pharm, København    
  Betty Johanne Larsen f. Hedin 1912 Apoteker, Brovst. G. m. Grosserer Tage Larsen, Kbh.    
  Poul Larsen 1912 Ingeniør Revisor, stud. jur., København    
  Jens Aage Emil Laugesen 1912 Lærer Revisor, København    
  Erhardt Aage Madsen 1913 Skibsfører Cand. mag., København    
  Holger Madsen 1913 Malermester Ingeniør, cand. polyt., Vordingborg    
  Henry Peter Arendrup Mortensen 1912 Portør, Tylstrup Ingeniør, cand. polyt.; v. Københavns Belysningsvæsen    
  Christian Nielsen 1913 Lervarefabrikant Bankassistent, Aalborg    
  Eva Streibig Pedersen 1913 Læge, Saltum Lærerinde, Torpe Skole, Ringsted    
  Karl Erik Petersen 1912 Bestyrer Assistent i»K.T.A.S.«, København    
  Niels Henry Sahl 1912 Fabrikant, Løgstør Læge, Amtssygehuset, Aarhus    
  Sigrid Høyer Sangill f. Bisgaard 1912 Købmand G. m, Købmand S., Nykøbing F    
  Svend Erik Saxov 1913 Købmd. Jensen Geodætassist., cand. mag., Kbhvn.    
  Knud Trolle Schultz 1912 Kaptajn Fuldm. i »Nye Danske«, Aalborg    
  Poul Chr. Løth Søborg 1914 Stationsfst., Ulsted Kontorassistent, Spritfabrikkerne, Aalborg    
  Olaf Waage-Jensen 1912 Dommer, Faaborg Cand. jur., København    
  Thora Østergaard f. Teisen 1912 Overpostinspekt. G. m. Adjunkt, cand, mag. Ø., Studenterkursus, København    
             
1932 Jørg. Chr. Tauber Bindslev 1914 Læge, Fjellerad Kasserer h. Brd. Justesen, Randers   k
  Aage Bjerno 1913 Metodistpræst Cand. theol., Hjælpepr., Brønshøj    
  Claus Katharos Dueholm 1913 Lærer, Kraghede Læge, Amtssygehuset, Gentofte    
  Elsa Kamp Engby-Larsen f. Rasmussen 1913 Tandlæge G. m. Dommerfuldmægtig E.-L., Haderslev    
  Hans Chr. Flintholm 1911 Sognepræst Kontorassistent v. Odense Herreds Politi    
  Knud Stuart Hanghøj 1914 Lærer Res. Kapellan, Frederikshavn    
  Rud. Harald Ditlev Kaas 1913 Smed, Brøndersl. Sognepræst, Farslev    
  Svend Aage Krogsgaard 1914 Lærer, Vejgaard Stud. jur., Aarhus    
  Alfred Larsen 1911 Gaardejer, Stagsted Stud. med., København    
  Ingeborg Buck f. Møller 1913 Fru G. m. Arbejdsm. B., Aalborg   ns
  Else Andrea Elbak f. Andersen 1913 Repræsentant Bogholderske, g. m. Assistent E., København    
  Henny Christensen f. Pallisgaard 1914 Tømrermester G. m. Ingeniør C., Odense    
  Vera Halstrøm f. Balle 1913 Repræsentant G. m. Sekretær H., København    
  Eva Henriksen f. Ørum Nielsen 1913 Statsbetjent G. m. Læge Frode H., Kommunehospitalet, Aalborg    
  Inga Hillersborg f. Bennike 1915 Oberstløjtnant G. m. Gaardejer H., Gimsing pr. Struer    
  Karen Esther Hjorth Christensen f. Gregersen 1913 Cigarmager G. m. Assistent i De danske Spritfabriker H. C., Aalborg    
  Mads Melchior Holme 1913 Gdjr., Fjerritslev Læge, Sct. Josephs Hospital, Kbh.    
  Knud Jensen 1914 Overofficiant Premierløjtnant, Sønderborg    
  Knud Ejvind Jensen 1913 Pakmester Læge, Kommunehospitalet, Kbhvn.    
  Hans Ole Klingenberg 1914 Direktør Ansat i Firmaet »H. Klingenberg«, Aalborg    
  Søren Kristensen 1914 Læge, Sulsted Stud. med. 1938  
  Johannes Mark 1914 Lærer Læge, Amtssygehuset, Vejle    
  Kirsten Vibeke Bering Mikkelsen 1913 Oberstløjtnant Lærerinde, Odense    
  Svend Aage Andr. Møller 1913 Fru Cand. mag., København    
  Svend Olav Nielsen 1913 Brandmand Journalist v. »Politiken«, Kbhvn.    
  Svend Teodor Nissen 1914 Banearbejder Sagførerfuldm., cand. jur., Kbhvn.    
  Magda Pedersen 1913 Snedkermester Husbestyrerinde, Aalborg    
  Jørgen Gunther Petersen 1914 Sparekassedirektør Sagførerfuldm., cand. jur., Kbhvn.    
  Kamma Klitgaard Povlsen 1912 Lærer, Støvring Lærerinde, Realskolen, Børkop    
  Erling Rutzebeck 1913 Direktør Fuldm. i Firma Chr. Simoni, Aalb.    
  Asger Smidt 1913 Ingeniør Revisor, København    
  Per Sørensen 1913 Læge, Østervraa Premierløjtnant, Viborg.    
  Grethe Thykier 1912 afd. Kbm., Thisted Stud. polit., København    
  Anne Waaben f. Kindt 1913 Øjenlæge Tandlæge; g. m, Tandl. W., Kbhvn.    
  Hans Andersen 1914 Kasserer Læge, København   mn
  Erik Skat Andersen 1914 Forretningsbest. Arkitekt, København    
  Kaj Geert Andersen 1914 Politibetjent Lærer, Aalborg    
  Nicolaj Holten Andersen 1913 Ingeniør, N. Uttrup Ingeniør, cand. polyt., The Tai Cement Co., Bangkok, Thailand    
  Carl Marius Bak 1913 Førstelærer, Sønderholm Dyrlæge, Ørum, Sønderlyng    
  Gerh. N. Kjelgaard Bolet 1913 Elektricitetsværksbest., Brdrsl. Ingeniør, cand. polyt., København    
  Viktor Dam 1914 Pantelaaner Premierløjtn. v. Ingeniørreg., Kbh.    
  Carl Chr. Grabow Fode 1912 Købmand Stud. mag., Aarhus    
  Ole Færch 1913 Snedkerm., Brdrsl. Tandlæge, Brønderslev    
  Tage Grinsted 1914 Dyrlæge Læge, Amtssygehuset, Vejle    
  Børge Wessel Hansen 1912 Bogholder Stud. med, København    
  Frode Henriksen 1913 Togbetjent Læge, Kommunehospitalet, Aalb.    
  Inger Hermansen f. Nielsen 1914 Købmand Cand. mag.; g. m. Adjunkt, cand. mag. H., Struer    
  Axel Styrbeck Jensen 1914 Mekaniker Beregnerass., »Fremtiden«, Aalborg    
  Claus Johannsen 1914 Mejeribest., Nsb. Ingeniør, cand. polyt., København    
  Ove Kampmann 1913 Købmand Stud. polyt., København    
  Erling Visse Kierkegaard 1914 Pantefoged Ingeniør, cand. polyt., ansat hos F. L. Schmidt, Madrid    
  Ellen M. Kjær, f. Christensen 1912 Kbmd., Nr. Sundby G. m. Copraopkøber K., Celebes    
  Erik Adolf J. Marcussen 1914 Direktør Ingeniør, cand. polyt., ansat i Firma F. L. Smidth, Frederikshavn    
  Kaj Skovgaard Mortensen 1914 Cementst., Ulsted Stud, med. 1936  
  Aage Mosbæk 1914 Handelsrejsende Stud. act., København    
  Mogens Rosendahl Møller 1914 Skolebestyrer Ingeniør, cand. polyt., ansat ved »De forenede Papirfabr.«, Kbhvn.    
  Adolf H. Sommer Nielsen 1910 Snedker, Gudum Stud. med., København    
  Svend Erik Overbeck 1913 Grdr., Dronningld. Sagførerfuldm., cand. jur., Roskilde    
  Anker Chr. Jul. Overby 1914 Mejeribst., Skørp. Mejerist, Vanløse    
  Ejnar Nielsen Staun 1911 Grdr., Binderup Sagførerfuldm., cand. jur., Køge    
  Else Sørensen f. Nielsen 1913 Fabrikant, Nsb. G. m. cand. pharm. A. S., Kbhvn.    
  Rigmor Elisabeth Troelsen 1914 Amtsvejinsp. Bosat i Aalborg    
  Ingeborg Vinten 1913 Overlærer Kommunelærerinde, Frederiksberg    
             
1933 Chr. Henr. M. Christensen 1914 Sognepræst Cand. theol., København   ks
  Venzel U. Hammershaimb 1914 Direktør Attache ved Gesandtskabet i London, cand. jur.    
  Ejnar Jensen 1911 Boghandl., V. Hass. Stud. theol.    
  Eskild Nederg. Kiilerich 1913 Sognep., Ø.Hornum Forpagter, Halkjær    
  Carl Aage Larsen 1913 Førstelærer, Nr. Uttrup Cand. polit.    
  Hans Imm. Krogh Nielsen 1913 Fabriksarb., Brdrsl. Cand. theol., København    
  Vilh. Gade Thomsen 1915 Kommunaldir. Sagførerfuldm., cand. jur., Kbhvn.    
  Ellen Bech f. Hornemann 1914 Forpagter, Birkelse G. m. Læge B., København   ns
  Ruth Bolet f. Vendel 1914 Automobilh., Brdsl. Exam. Massøse, g. m. Ing. B., Kbh.    
  Erling Langer Gorm Bremmer 1915 Direktør Tekstiltekniker ved »De forenede Tekstilfabriker«, Aalborg    
  Johan H. C. H. v. Cappeln 1915 Grosserer Sagførerfuldm., cand, jur., Aarhus    
  Anna K. L. Forup f. Nielsen 1915 Trafikass., Nsb. G. m. Fabrikant L. F., København    
  Annalise Selmer Gunvald 1915 Viceskoleinsp. Huslig Plads, København    
  Jørgen Balle Hansen 1915 Skibsmægler Cand. mag., København    
  Else Marie Holm 1916 Sognep., Dronningl. Stud, med., København    
  Knud Chr. Holm 1915 Sognep., Dronningl. Cand. theol., København    
  Marie Elisabeth Hartington Jensen f. Hansen 1914 Kommunelærer G. m. Læge H. J., Vejle    
  Sejer Nørgaard Johansen 1915 Lærer, Gravlev Stud. mag., København    
  Bjarne Henning Jordal 1915 Klinikejer Stud med., København    
  Lise M. Kjær f. Rosted­Løvgreen 1914 Oberstløjtnant G. m. Afdelingschef K., Kbhvn.    
  Georg A. P. Kofod 1915 Kommunelærer Sagførerfuldm., cand. jur., Kbhvn.    
  Hedevig Krogh f. Larsen 1913 afd. Lærer G. m. Ekspeditionssekretær, cand. jur. K., Aarhus    
  Esther Nielsen Lyngsholm 1913 Købmand Kontorassistent, Aalborg    
  Anna Marie Poulsen 1914 Kbmd., Brøndersl. Paa Kommunekontoret, Brøndersl.    
  Vibeke Rump f. Holten Andersen 1915 Dir., Nr. Uttrup G, m. Læge R., Kolding    
  Elin Sørensen 1915 Kommunelærer, Brønderslev Kontorassistent, Brønderslev    
  Erna Barslund Sørensen 1913 Jenstøber, Langaa Kommunelærerinde, Silkeborg    
  Ole Toft Testrup 1915 Socialkontrollør Kontorassistent, Aalborg    
  Stephan Lewini Vendel 1914 Læge, Brønderslev Stud. med., København    
  Grethe Marie Vestergaard 1914 Læge, Brovst Landvæsenselev, p. t. København    
  Poul Vinten 1915 Overlærer Revisor, København    
  Erna Voerbeck f. Wisse 1914 Købmand G, m. Herreekviperingsh. V., Kbh.    
  Torben Woidemann 1915 Direktør Ass. i Husmandskreditforen., Aalb.    
  Børge Andersen 1912 Kasserer Stud. jur., København   mn
  Ebba Jagd Andersen f. Petersen Nordlund 1913 Bagermester G. m. Lærer J. A., Frederiksberg    
  Jørgen Bay 1914 Forvalter, Langholt Stud. act., København    
  Jørgen Ib Bender 1914 Købmand Disponent, Aalborg    
  Vilh. P. Sparrewohn Bøgh 1913 Grosserer Arkitektstuderende, København    
  Mogens Chr. Denver 1915 Ingeniør Stud. polyt., København    
  Harald Høyer Ejsing 1914 Arbejdsmd., Nibe Assurandør, København    
  Palle Henrik Fogtmann 1915 Stadsingeniør, Nsb. Cand. polyt.    
  Knud Gravgaard 1915 Stationsfst., Sulsted Cand. jur., København    
  Betty Hansen 1914 Typograf Kontorassistent, Aalborg    
  Ellen Marie Høier 1914 Manufakturhdl. Stud. act., Beregnerassistent, »Fremtiden«, Aalborg    
  Aage E. Blaaberg Jensen 1912 Propr., Frejlev Cand. polyt., København    
  Niels Otto Færch Jensen 1914 Købmand Tandlæge, København    
  Alb. C. Will. Nørg. Larsen 1914 Grdr., Nr. Trdrs. Stud, polyt.    
  Jørgen Lauritsen 1913 Kasserer Flyverløjtnant, København    
  Aage Lundgaard 1914 Grdr., Torslev Stud. med., København    
  Thomas Mortensen 1914 Lagerchef Ansat i Nord. Fjerfabrik, Stockh.    
  Chr. Edvard Nielsen 1914 Toldpakhusfmd. Premierløjtn, v. Infant., Vordingb.    
  Svend Aage Nielsen 1915 Landm., Skovsgrd. Cand. polyt.    
  Frank Nørgaard Petersen 1915 Enkefru, Mølholm Assistent v. Aalb. Socialkontor    
  Johannes Evers Petersen 1913 Grdr., Ulsted Lærer v. Hasseris Skolevæsen    
  Thorkild Louison Ramskou 1915 Telegrafkontr. Stud. mag., København    
  Agner Svendsen 1914 Lærer, Vaarst Stud. med., København    
  Inge Agnete Sørensen 1912 Malermester Laborant, Svovlsyrefabr., Aalborg    
  Sigrid Pauline Sørensen 1914 Installatør Translatørstuderende, København    
  Sven Støckel Thostrup 1915 Lods, Nr. Sundby Søløjtnant, København    
  Erik Tybjerg 1914 Ingeniør Stud. polyt.    
  Rigm. Vilting f. H. Nielsen 1913 Blikkenslagerm. G. m. Grosserer V., Aalborg    
  Anders Georg Wibroe 1914 afd. Fabr., Nibe Stud. med., København    
             
1934 Helge Ahrensburg Christensen 1915 Direktør Stud. jur., København   k
  Oluf Ussing Jepsen 1914 Sognepr., Skagen Forststuderende, København    
  Ingvard Johan Mølbjerg 1913 Grdr., Sdr. Vraa Dyrlæge, København    
  Margrethe Mølbjerg f. Grønkjær 1914 Forvalter, Nsb. G. m. Dyrlæge M., København    
  Else Adsker Nielsen 1915 Cand. pharm., Nr. Sundby Bosat i Viby    
  Jørgen Ahlmann-Lorentzen 1916 Godsejer, Langholt Forvalter, Rabensminde, Nyborg   ns
  Axel Jørgen Bentzen 1915 Lærer Stud. med., København    
  Esther Bostrøm f. Mouritzen 1916 Købmand G, m. Ingeniør B., København    
  Johanne Brandt 1915 Revisor Korresp. hos Crome & G., Kbhvn.    
  Helge Kai Christensen 1915 Direktør Bankassistent, Aalborg    
  Inge Christensen 1915 Mekaniker Kontorassistent, Aalborg    
  Ruth Fog-Petersen 1916 Landstmd., Skalb. Lærerinde, Aalborg    
  Agn. Grønkvist f. Skotnborg 1915 Toldkontrollør G. m. Politifuldm. G., Silkeborg    
  Aase Henriksen 1916 Købmand Faglærerinde, ansat v. Københavns Kommunebiblioteker    
  Sigrid Flensted Hvid 1915 Amtsforv., Thisted Tandlæge, Roskilde    
  Ole Peter Jacobsen 1915 Kbm., Nr. Sundby Stud, jur., København    
  Harry Emmanuel Jensen 1915 Jernbanearb Stud. mag., København    
  Kell Vital Jordal 1916 Klinikejer Stud. med., København    
  Anna Margr. Kaalund-Jørgensen f. Heintzelmann 1915 Hotelejer, Skagen G. m. Reservelæge K. J., Kbhvn.    
  Ruth Kofod f. Neldemand 1915 Landinsp., Nsb. G. m. Sagførerfuldm. K., Kbhvn.    
  Sophie Korsgaard 1916 afd. Sognepræst, Brovst Seminarieelev, Haderslev    
  Edith Alfrida Krogsgaard 1915 Lærer, Vejgaard Lærerinde, Hasseris    
  Jens Frost Larsen 1915 Avlsbruger Stud. jur., København    
  Esther Mortensen 1915 Ølbrygger, Brovst Assistent, Kommunekont., Brovst    
  Rigmor Nielsen 1917 Købmand Kommunelærerinde, Aalborg    
  Poul Schmith 1916 Tandlæge Sagførerfuldm., cand. jur., Kbhvn.    
  Karen Mrg. Stevnss f. Olsen 1916 Fotograf, Vejgaard G. m. Fabrikant S., København    
  Knud Boas Therkildsen 1914 Murermester Stud. polyt.    
  Gerda Thorsen 1916 Slagtermester, Halvrimmen Kontorassistent, Aalborg    
  Anna Margr. G. Thuesen 1916 Købmand Sygeplejeelev, Aarhus    
  Erik Worm 1915 Købmand Regnskabsfører, »Frigidaire«, Kbh.    
  Preben Hostrup Aagaard 1914 Brygger Brygmester, Aalborg   mn
  Martin Leo Abildgaard 1916 Kbm., Nr. Sundby Premierløjtnant i Søværnet    
  Aage Arnold I. Aggerholm 1914 Rentier, Nsb. Seminarieelev, København    
  Erik Andersen 1915 Ingeniør Ingeniør, cand, polyt.    
  Just Fr. Gerh. Andersen 1916 Agent Stud. jur., København    
  Ester Gerda Andersen 1915 Forretningsfører Arkitektstuderende, København    
  Grethe Bentzen f. Lauritzen 1914 Fabrikant G. m. stud. med. B., København    
  Svend Erik Højer Bisgaard 1916 Købmand I Trælastforretning, Aalborg    
  Niels Elsnab 1916 Grdr., Ø. Hassing Cand. polyt., Ingeniør, København    
  Niels Peer Friis 1916 Enkefru Stud, med., København    
  Fr. Preben P. R. Gamst 1916 Apoteker Stud. med., København    
  Kaj Harne 1916 Togfører Cand. jur., København    
  Jørgen Holst Hansen 1916 Propr., Hallund Cand. polyt., København    
  Gudrun Henriksen f. Ryø 1915 Ingeniør G. m. Disponent H., København    
  Gunnar Høegh 1915 Købmand Stud. med.    
  Hans Otto Jensen 1915 Lærer, Vejgaard Stud. mag., København    
  Peter Korsgaard Johansen 1916 Førstelærer, Aarestrup Lærer    
  Peter Stentoft Kappelgaard 1914 Grdr., Stagstrup Stud. med., København    
  Carl G. Wurtzen Kjelgaard 1915 Postmester, Nibe Postmedhjælper, Skive    
  Lars Herman Larsen 1915 Grdr., Hjallerup Løjtnant, Viborg    
  Erik Lunøe 1916 Postm., Aabybro Ansat i Magasin du Nords Planlægningsafdeling, København    
  Aase Mygind f. Ballermann 1915 Bogtrykker G. m. Arkitekt M., Aalborg    
  Jonas Møller 1916 Overlæge Stud, med., København    
  Erling Nielsen 1916 Værkf., Svenstrup Forstkandidat, Gisselfeld    
  Niels Nordholm 1915 Tilskærer Forsikringsstuderende, København    
  Poul Nørgaard 1916 Lærer, Ø. Hassing Stud, med., København    
  Mogens Streibig Pedersen 1915 Læge, Nr. Saltum Ingeniør, cand. polyt., ansat ved
Skibsværftet, Aalborg
   
  Lars Peter Erik Petersen 1915 Montør, Nsb. Sekretær i K.F.U.M., København    
  Maud Raetzel 1915 Bandagist Tandlæge, København    
  Ebbe Rung 1916 Kaptajn Cand. polyt., Ingeniør    
  Axel Rubner-Petersen 1916 Apoteker, Nsb. Cand, pharm, København    
  Poula Sinding f. Trolle Schultz 1915 Kaptajn G. m. Ing. S., Issefjordsværket    
  Hans Skibsted 1915 Vildthandler Stud. polit., København    
  Knud Gunnar Steinø 1915 Lærer Hansen Stud. med., København    
  Henrik Børge Søholm 1915 Fabrikant Stud. med., København    
  Ellen Widriksen, f. Larsen 1915 Arbmd., Vejgaard G. m. Slagter W., København    
             
1935 Anna Kj. Friedrichsen 1915 Købmand Kjemtrup, Arden Kontorass. i K.T.A.S., København   k
  Per Flemming Kofod 1916 Vinkyper Lærer, Hirtsholmene    
  Niels Chr. M. Larsen 1915 Formd., Lindholm Stud. mag., København    
  Aage Poulsen 1913 Husejer, Støvring Stud. theol., København    
  Axel Georg Poulsen 1916 Husejer, Støvring Stud. jur., København    
  Svend Aage Traulsen 1915 Sognepr., Vejgaard Secondløjtnant, paa Officersskolen    
  Niels Jacob Alsted 1916 Læge, Nr. Sundby Boghandlermedhj., København   ns
  Karen Vibeke Holten Andersen f. Schousboe 1917 Overlæge, Hobro G. m. Ingeniør H. A., Bangkok    
  Tove Bennike 1916 Oberstløjtnant Uddannet paa Kunsthaandværkerskolen i Roskilde    
  Anna Bering f, Overgaard 1915 Propr., Nykøb. M. G. m. Ingeniør B., København    
  Ruth T. Glinvad Bertelsen 1916 Repræsentant Tandlæge, Viborg    
  Karen Nielsen Dahl 1917 Sagf., Nr. Sundby Stud. jur., København    
  Grete Selmer Gunvald 1916 Viceskoleinsp. Kontorass., Valutacentr., Kbhvn.    
  Ellen Hansen 1917 Maskinmester I Aalborg    
  Gunver Hasseriis Jensen 1917 Lærer, Nr. Sundby Stud. mag., København    
  Karen Charlotte Jensen 1917 Arkitekt, Hasseris Stud. med. dent., København    
  Ellen Margrethe Johnsen 1916 Handelsrejsende Korrespondent, København    
  Grethe Bielefeldt Kjeldsen 1916 Direktør, Nsb. Sekr. i »De foren. Jernst.«, Kbhvn.    
  Grethe Knudsen f. Klausen 1915 Hotelejer, Skagen G. m. Afd.chef K. i Firma »Illum«    
  Svend Knud Leleur 1917 Postkontrollør, Nykøbing M Elev paa de Brockske Handelsskoler, København    
  Lissi Vibeke Marcussen 1917 Direktør Kontorassistent i Ministeriet, Kbh.    
  Inger Mors f. Bender 1916 Købmand G. m. Købmand M., Vejle    
  Ove Vilken Mikkelsen 1916 Købm., Svenstrup Fabrikant, Svenstrup    
  Hans Adolf Mølbjerg 1915 Grdr., S. Vraa Stud. mag., København    
  Holger Simon Pedersen 1916 Forretningsfører Ansat i F.D.B., Aalborg    
  Lis Petersen f. Pedersen 1916 Købmand G. m. Civilingeniør J. P., Kbhvn.    
  Marie Kristence Rasmussen 1916 Højskolef., Bælum Translatørstuderende, København    
  Niels Chr. Rasmussen 1916 Laboratoriearb. Stud. jur., København    
  Lissa Harriet Schrøder 1917 Postkontrollør Exam. pharm., København    
  Gertrud Skibsted 1916 Fru Exam. Massøse, København    
  Hans Peter Stenum 1915 Grdr., Aabybro Stud. jur., København    
  Peder Svendsen 1917 Direktør Forretningsmand, Aalborg    
  Lis Thiel 1916 Repr. L. Hansen Kontorass., Nationalbanken, Aalb.    
  Jens Chr. Dahl Thorn 1915 Repr., Skalborg Seminarieelev, Ranum.    
  Marie Worm 1917 Grosserer Bosat i Aalborg    
  Henning Jesper Andersen 1916 Tømrer Stud. med., København   mn
  Niels Jensen Andersen 1915 Førstelærer, Hjall. Stud. med. dent., København    
  Svend Bøgh Andersen 1916 Repr., Kærby Paa Kunstakadem. Arkitekturskole    
  Leo Andreasen 1916 Tandtekniker Stud. polyt.    
  Erik Bennike 1918 Oberstløjtnant Premierløjtn. v. Infanteriet, Kbhvn.    
  Kuno Bloch 1913 Grdr., Gudumholm Stud. polit., København    
  Sven Thomas Bowmann 1916 Lagerarbejder Stud. theol., Aarhus    
  Svend Brint Nielsen 1916 Købmand Stud. med., Københav    
  Niels Peter Broe 1917 Direktør Stud. polyt., København    
  Engeltoft Frede Clausen 1915 Gasværksbest., Vjg. Stud, med. vetr., København    
  Harald Ditzel 1915 Typograf Lærer, Viborg    
  Ole Hansen 1916 Gasværksbestyrer Sekondløjtnant; paa Officersskolen paa Frederiksberg    
  Agnete Horstmann 1917 Stiftsprovst Stud. polyt.    
  Emil V. Carlson Johannsen 1915 Mejeriejer, Nsb. Stud. med., København    
  Knud Jordening 1916 Boghandler, Nsb. Lærer.    
  Henning Birch Jørgensen 1917 Realskolelærer Lærer, Aalborg    
  Jens P. Duus Jørgensen 1916 Repræsentant Stud. polyt.    
  Holger Kjær 1916 afd Brøndborer, Gudumholm Premierløjtnant    
  Olaf Holm Klitgaard 1914 afd. Bagerm., Nibe Stud. polyt.    
  Jørgen Kristen Kristensen 1916 Lærer, Brøndersl. Ass. i Kgr. Danm. Hypotekb., Kbh.    
  Poul Krøijer 1917 Smedemester Tandlæge, Odense    
  Niels Leo Larsen 1916 Forretningsfører Arkitektstuderende    
  Annelise Ludvigsen f.Thomsen 1916 Overassist., Brdrsl,n G. m, Politibetjent L., Københav    
  Henrik Birger Madsen 1917 Fru M., Skagen Lærer, Vinding pr. Vejle    
  Bjørn Thorkil Markmann 1916 Kreditf.repr., Aars Stud. polyt.    
 

Eva Henriette Møller

1917 Overlæge Stud. mag., København    
  Alf Thorleif Mørkbak 1916 Typograf Sørensen Stud. med., København    
  Ib Neldemand 1916 Landinsp., Nsb. Landinspektør, stud. polyt., Kbhvn.    
  Jens Chr. Høegh Nielsen 1915 Møller, Lindholm Stud. polyt.    
  Svend Lynge Nielsen 1915 Maskinmester Musiker, København    
  Lars Andreas Olesen 1911 Grdr., Vindblæs Stud. polyt.    
  Irene Olsen 1916 Maskinpasser Apotekerdiscipel    
  Anna Petersen f. Behr 1915 afd. Postmester G. m. Kontorist P., Aalborg    
  Erik Hoff Siegumfeldt 1916 Sognepr., V. Hass. Forststuderende    
  Erik Stæhr 1917 Skolebestyrer Cand. mag., Herlufsholm    
  Erik Thomsen Støtt 1916 Murermester Stud. polyt.    
  Niels Thostrup 1917 Lods, Nr. Sundby Exam. pharm., København    
  Knud Robert Tonndorff 1917 Købmand, Arden Stud. med., København    
  Leif Oberg Utzon 1916 Ingeniør, Vejgaard Stud, polyt.    
  Jens Lindstrøm Vadmand 1915 Uddeler, Tranum Stud. med., København    
  Jørgen Alfred Wangel 1916 Købmand Stud. med., København    
  Alfi Lyngbye Wendelboe 1916 Grosserer Sygeplejeelev, Bispebjerg Hospital, København    
             
1936 Børge Berentsen 1914 Grosserer Stud. theol., København   k
  Harry Hansen 1913 Grdr., Sæby Stud. theol., København    
  Vibeke Lundt 1917 Telegrafkontr Stud. mag., København    
  Karl Richard Olesen 1917 Brugsforeningsbestyrer, Hørdum Stud. mag., København    
  Lisbeth Oppelstrup 1917 Førstelærer, Korup Stud. med. dent., København    
  Edith Robæk 1918 Grosserer Kontorassistent, F.D.B., Aarhus    
  Kaj Sigurd Thomsen 1912 Kommunalarb. Stud. theol., København    
  Karen Skov Andersen 1915 Gaardmand, Vraa Kontorassistent, Vildmosetilsynet, Tylstrup   ns
  Karen Selma Christensen 1915 Fru C., Uggerhalne Seminarieelev, Ranum    
  Erik Drachm. Christiansen 1918 Postkontrahent, Arden. Bankass., Landmandsb., Kbhvn    
  Asger Joh. Corneliussen 1918 Overassistent Stud. med., Aarhus    
  Jessie Margrethe Guldager 1918 afd. Apoteker Bibliotekselev, Aalborg    
  Inge Aase Gunvald 1916 Insp., Nr. Tranders Stud. med., København    
  Anna Christine Hald 1917 afd. Lærer, Thisted Tandlæge    
  Hanne Lise Heilskov 1917 Ørelæge Stud. med., Aarhus    
  Harriet Homann 1917 Købmd., Thisted Paa Massageskolen, København    
  Tove Hoppe 1918 Landsretssagf. Translatørstuderende    
  Marie E. Høyer-Petersen 1917 Førstelærer, Sejlfl. Stud. polit., København    
  Mette Jensen 1917 afd. Arbm., Thisted   1937  
  Verner Poscholann Kofod 1917 Lærer Sekondløjtn.; paa Officersskolen    
  Gudrun Langer 1918 Direktør Bosat i Aalborg    
  Vibeke Thykjær Madsen 1917 Fru T Paa Statstelefonens Kontor, Kbhvn.    
  Kirsten Meulengracht 1918 Lektor Stud. jur., København    
  Inge Nørmølle 1917 Direktør Stud. med. dent    
  Ane Marie Olesen 1918 Forp., Vodskov Stud. jur., København    
  Alice Frida Pade 1917 Vekselerer, Skagen Kontorassistent, København    
  Anna Pedersen f. Rosenkvist 1917 Førstelærer, Vraa G. m. Lærer P., Ry    
  Erik Pedersen 1916 Murermester Manufakturist, Randers    
  Aase Nonny Petersen 1916 Restauratør Laboratorieass., Statens Seruminst.    
  Gustav Rosenkvist 1917 Førstelærer, Vraa Stud. med., Aarhus    
  Elisabeth Thorbjørnsen 1918 Skomagerm., Vejg. Stud. mag., København    
  Inger Marie Thorn 1917 Repræsentant Postmedhjælper, Brønderslev    
  Ebba Wohlert 1917 Manufakturhdl. Tandlæge    
  Oluf Borch 1917 Gartner, Kærby Stud. polyt.   mn
  Inger Bjørck Giese 1917 Købmand Beregnerass., »Fremtiden«, Aalborg    
  Knud Erik Gunge 1917 Skrædermester Stud. polyt.    
  Knud Harald Hansen 1916 Sognepr., Øsløs Forststuderende    
  Evan Frede Hermann 1917 Elektromek., Vejg. Stud. mag., København    
  Gorm Erik Hjort 1917 Læge, Støvring Stud. polyt., København    
  Børge Hjørngaard 1918 Kirkegaardsinsp. Stud. polyt.    
  Helmuth Hvims 1917 Cigarhdl., Hadsund Landinspektørstuderende    
  Kaj Aage Høholdt 1917 Overmontør Mathiesen, Vejg. Stud, polyt.    
  Poul Rabes Høholt 1917 Bagermester Kontorass., Spritfabrikerne, Aalb.    
  Knud Lønsmann Iversen 1917 Maskinarbejder Exam. pharm., København    
  Børge Jensen 1916 Skræderm., Fjerr. Stud. mag., København    
  Ejvind Kristian Jensen 1917 Fotograf, Skørping Postmedhjælper, Lemvig    
  Svend Erik Jensen 1917 Slagtermester Stud. jur., København    
  Verner Martin Jensen 1917 Staldforpagter Seminarieelev, Jonstrup    
  Bodil Vibeke Jerslev 1919 Apoteker, Fjerr. Exam. pharm., København    
  Kaj Johansen 1917 Kontormand Søløjtnant, København    
  Orla Frank Jørgensen 1916 Ølhandler, Hasseris Kiropraktor, København    
  Theodor Kærgaard 1917 Købmd., Skelund Stud. theol., København    
  Vibeke Larsen 1917 Kaptajn Seminarieelev, Aarhus    
  Kjeld Anton Laursen 1917 Fuldmægtig Exam. pharm., København    
  Erik Lavbjerg Madsen 1918 Malermester Stud. polyt.    
 

Hugo Mayntzhusen

1918 Direktør, Hjall. Stud. jur., København    
  Helge Thomsen Mølgaard 1917 Viceinsp., Brdrsl. Stud. polyt.    
  Jakob Thesbjerg Nielsen 1918 Enkefru, Agersted Stud. jur., København    
  Jens J. Fischer Nielsen 1917 Fabrikant Exam. pharm., Akureyri    
  Vagn Nyborg 1917 Forretningsfører Revisorassistent, Odense    
  Ellen Okkels 1917 Realskolebestyrer,
Aabybro
Stud, pharm.    
  Knud Thorndahl Pedersen 1918 Købmand, Mølholt Revisorassistent, Aalborg    
  Carl E. Haubro Petersen 1919 Trafikass., Skørp. Trafikmedhjælper, Sindal    
  Mogens Walther Petersson 1916 Bibliotekar Arkitektstuderende    
  Christian Ravn 1917 Realskoleb., Hadsd. Stud. oecon., Aarhus    
  Knud Springborg 1917 Købmand Kornetelev    
  Poul Støckel 1916 afd. Ingeniør Stud. med., København    
  Gunnar Thomsen 1919 Fru T., Præstbro Aalborg Skibsværft    
  Jørgen Christian Tornøe 1917 Apoteker, Frøstrup Stud. jur., København    
  Aage E. Nic. Tuxen 1917 Sognep., St. Brønd. Stud. med., København    
  Preben Chr. Wistisen 1919 Ingeniør Stud. polyt.    
             
1937

Ingrid Drejergaard

1918 Tømrerm., Brdrsl. Lærerinde   k
  Margrethe Hansen 1918 Insp., Brønderslev Ansat paa Statstelef.s Kont., Kbh.    
  Hans Peter Larsen 1908 Maskinarbejder Stud. theol., København    
  Niels Jul Petersen 1917 Førstelærer, Gistrup Stud. theol., København    
  Martin Peter Thomsen 1918 Tømrerm., Vadum Stud, theol., København    
  Jens Yde 1919 Arbejdsmand Stud. theol., København    
  Margith Abildgaard 1919 Købmand, Nsb. Stud. med., København   ns
  Kirsten Andersen 1919 Propr., Gug Stud, med. dent., København    
  Ulla Bendix-Poulsen 1918 Amtslæge Kontorist i Socialministeriet    
  Svend Helge Christensen 1918 Repræsentant Revisorassistent i »Jydske Revisionsanstalt«, Aalborg    
  Ulla Espensen 1918 Hotelejer, Brdrsl. Bosat i Brønderslev    
  Ellen Gregersen 1919 Stationsf., Gandrup Trafikelev, København    
  Ulla Heilbuth 1919 Maskinm., Nsb. Kontorassistent, Toldboden, Kbh.    
  Henry Jakobsen 1918 Stationsf., Biersted Matelev    
  Arne Buus Jensen 1919 Kasserer, Ny Lindh. Gartner, Aalborg    
  Birgitte Schou Jensen 1918 Bankdirektør Paa Sagførerkontor, Aalborg    
  Carsten Levinsen 1918 Dommer, Bogense Stud. mag., København    
  Kirsten Lynge Nielsen f. Lindemann 1918 Apoteker, Haversl. G. m. Musiker L. N., København    
  Ellen Lotzfeldt 1918 Afdelingschef Sekretær i »Aalborg Stiftstidende«s Reklameafdeling    
  Agnes Mølgaard 1917 Lærer, Torslev Sygeplejerske, Blegd. Hosp., Kbh.    
  Else Mette Mølgaard 1918 Førstelærer, Bælum Kontorassistent, København    
  Bent Nielsen 1919 Ingeniør, Nsb Stud. jur., København    
  Karen Nielsen 1918 Isenkræmmer, Nsb. Laborant, Glud & Marstr., Kbhvn.    
  Lis Nørby 1918 Prokurist Paa Sagførerkontor, Odense    
  Bodil Skovbæch 1918 Lærer, Vejgaard Kontorass., Grundejerforen., Kbhv.    
  Erik Stampe 1918 Arkitekt Stud. jur., København    
  Sigrid Raaballe Sørensen 1918 Overlærer, Brdrsl. Sygeplejerske, Bispebj. Hospital    
  Else Thomsen 1918 Slagterm., Lejbjerg Stud. mag., Aarhus    
  Geert Andersen 1917 Politibetjent Apotekerdiscipel, Aalborg   mn
  Herluf Andersen 1918 Rutebilejer Stud. polyt.    
  Povl Andersen 1918 Forretningsfører Stud. polyt.    
  Karen Buus 1917 Sognepræst, Aabybro Paa Husholdningsskole, København    
  Knud Dichmann Carlsen 1918 Cigarmager Stud. med., København    
  Harald Christiansen 1919 Materialforv. Stud. oecon., Aarhus    
  Erik Franck 1919 Fuldmægtig Stud, polyt., København    
  Tage Fredsted 1919 Sognepr., Jerslev Stud, polyt., København    
  Dagmar Bjørck Giese 1919 Faktor Kontorassistent, Aalborg    
  Aage Johannes Gunge 1918 Skrædermester Stud. mag., København    
  Johanne Haages 1916 Provst Jensen, Torslev Apotekerdiscipel, København    
  Ole Hedin 1919 Apoteker, Brovst Apotekerdiscipel, Aalborg    
  Elisabeth Holst 1917 Inspektør Beregnerelev, »Fremtiden«, Aalb.    
  Kjeld Esten Jensen 1917 Skorstensfejerm. Arkitektstuderende, Aalborg    
  Knud Jensen 1919 Snedkermester, Gl. Lindholm Ingeniørstuderende, København    
  Ole Povl Jensen 1919 Repræsentant Stud. med., Aarhus    
  Niels Aage Jeppesen 1918 Vognmand, Hals Stud. polyt., København    
  Inga Kjølbye 1918 Købmand Apotekerdiscipel, Vejgaard    
  Svend Aage Langhorn 1918 afd. Kaptajn Stud. polyt.    
  Jørgen Lund 1919 Ingeniør Stud. polyt.    
  Ole Marcussen 1919 Direktør Stud. polyt.    
  Erik Plesner Mathiasen 1919 Musiker Lindtner Apotekerdiscipel, Aalborg    
  Arne Nordholm 1918 Tilskærer Stud. polyt.    
  Gerda Brandborg Pedersen 1918 Dræningsm., Tylst. Apotekerdiscipel, Hals    
  Jens M. Østerg. Pedersen 1917 Grd., S. Kongerslev Stud. polit., København    
  Just Pedersen 1919 Købmand I Handelslære i Stellings Farvehandel, København    
  Peter Diinhoff Pedersen 1917 Amtsskolekonsulent, Skalborg Stud. oecon., Aarhus    
  Svend Erik Pedersen 1918 Isenkræmmer Handelsstuderende, København    
  Ejvind Riisberg 1918 Apoteker, Give Apotekerdiscipel, Give    
  Erik Rosenven 1918 afd. Skovfoged Stud. polyt.    
  Finn Sonne 1918 Bogholder Kontorassistent, Aalborg    
  Jens Johs. Ullitz Sørensen 1917 Karetm., Haverslev Stud. med., København    
  Jørn Utzon 1918 Ingeniør, Vejgrd. Arkitektstuderende, København    
             
1938

Giovanni B. Borella

1920 Sognepræst, Mou Stud. theol., København   k
  Orla Jørgensen 1913 Murerm., Vejgaard Baptistpræst, Aarhus    
  Thorvald P. Kristensen 1913 Gaardmand, Vraa Stud. Theol., København    
  Inge Dorthea Lenler 1920 Ingeniør Stud. mag., København    
  Frede Kristensen Mølgaard 1920 Førstelærer, Torsl. Stud. theol., København    
  Guri Schat-Petersen 1919 afd. Ingeniør Kontorass. (De Smithske), Aalborg    
  Erik Svenne Schmidt 1919 Statsadvokat Stud. jur., Aarhus    
  Alfred Toft 1909 Landmand, Sæsing Stud. theol., København    
  Jytte Sawman Andersen f. Boeck-Hansen 1917 Direktør Stud. mag.; g. m. stud. med. A., Kbh.   ns
  Per Bartholdy 1919 Læge, Skørping Stud. med., Aarhus    
  Agnete Bluhme 1919 Branddirektør Kontorassistent, Aalborg    
  Dorthe Brier 1919 Skolebestyrer Paa Dommerkontoret, Aalborg    
  Ruth Christensen 1919 Skrædermester Huslig Plads, Hellerup    
  Rigmor Nielsen Dahl 1920 afd. Sagfører, Nsb. Eksam. fra Brockske Handelsskole, København    
  Erik Dynesen 1919 Fotograf, Brdrsl. Stud, jur., København    
  Kirsten Erichsen 1920 Tandlæge Korrespondent, København    
  Georg Hemmingsen 1919 Tømrerm., Vejgrd. Journalist v. Nordj. Socialdem.    
  Inga Henriksen 1919 Togbetjent Bibliotekselev, Aalborg    
  Carl Hermansen 1919 Assistent Stud. med. dent., København    
  Arthur Fladeland Iversen 1918 Bagermester Apotekerdiscipel, Aalborg    
  Elise Jensen 1919 Uddeler, Hasseris Seminarieelev, Ranum    
  Herdis Jensen 1919 Malermester Sygeplejeelev, Ortop. Hosp., Kbvn.    
  Ida Katholm 1920 Dyrlæge, Fjerritsl. Apotekerdiscipel, Hobro    
  Jytte Kindt 1919 Øjenlæge Paa Kunsthaandværkersk., Kbhvn.    
  Anna Grethe Kjelgaard 1919 Postmester, Nibe Sygeplejeelev, Kommuneh., Aarhus    
  Thorkild P. Korsgaard 1918 Sognepr., Brovst Stud. mag, Aarhus    
  John Lotzfeldt 1919 Afdelingschef Kontorass., 5. Udskr.kontor, Aalborg    
  Peder Hedegaard Løth 1919 Grdr., Sønderøxe Stud. jur., København    
  Grethe Nerlung 1919 Repræsentant Seminarieelev    
  Annalise Nielsen 1919 Bagermester Kontorassistent, Aalborg    
  Gudrun Nielsen 1920 Købmand Kontorelev, »Fremtiden«, Aalborg    
  Knud Nielsen 1918 Dommer, Nsb. Stud. jur., København    
  Cathe Hjorth Odde 1919 Tandtekniker Fru H. Kontorassistent, Aalborg    
  Else Pedersen 1920 Bogholder, N. Sdb. Paa Sagførerkontor, Aalborg    
  Ingvardt Aa. A. Pedersen 1920 Købmand Stud. jur., København    
  Irene Mariane Pedersen 1919 Politibetjent Stud. med., København    
  Martha Bruun Pedersen 1918 Gaardejer, Hobro Seminarieelev, Ranum    
  Inger Skjøt 1919 Købmand Kontorelev, »Fremtiden«, Aalborg    
  Jørn Stæhr 1920 Skolebestyrer Stud. jur., København    
  Ketty Anker Sørensen 1919 Snedkermester Paa Sagførerkontor, Aalborg    
  Rosa Thendrup-Jensen 1919 Fotohandler Defektrice, Løveapoteket, Aalborg.    
  Grethe Thiis 1919 Redaktør, Brdrsl. Stud. med., Aarhus.    
  Anne Wrenscher f. Grindsted 1920 Dyrlæge G. m. Landsretssagfører W.    
  Poul Baastrup 1918 Repr., Nr. Sndb. Stud. med., Aarhus   mn
  Gert Buch 1918 Godsbestyrer Kornetelev    
  Joh. Bech Christensen 1919 Cyklehandler Stud. polyt.    
  Einer Christensen 1919 Fru C., Manstrup Stud, polyt.    
  Erling Eiken 1919 Overlæge, Skørping Stud. polyt.    
 

Lars Eriksen

1919 Dyrlæge, V. Hass. Stud. med. vetr.    
  Erik Fog-Christensen 1919 Sognepr., Ferslev Paa Ranum Seminarium    
  Evald Frederiksen 1919 Murerm., Brndsl. Stud. polyt.    
  Gunnar Hanghøj 1920 Førstelærer, Rørholt Stud. mag., København    
  Aage Hansen 1919 Restauratør Apotekerdiscipel, Hovedgaard    
  Christian Hermansen 1918 Assistent Apotekerdiscipel, Kolding    
  Ruth Hertel 1919 Kbmd., Nr. Sdb. Beregnerelev, »Fremtiden«, Aalb.    
  Frank Høgby 1919 Malermester I Elektrikerlære    
  Martha Jensen 1920 Arkitekt, Nr. Sdb. Paa Systue, København    
  Leif Jessen 1918 Købmand Ansat paa Aalborg Annoncebureau    
  Vermund Jylling 1919 Overbetjent Stud. polyt.    
  Karl Vilh. Kjær 1919 Elektromekaniker Apotekerdiscipel, Aalborg    
 

Børge Ingem. Knudsen

1918 Boghandler, Brovst Stud. polyt.    
  Thorvald Lund Larsen 1918 Grdr., Sulsted Stud. jur., København    
  Ib Lauridsen 1919 Købmand Kornet. Elev paa Officersskolen    
  Torkil Lund 1920 Ingeniør Stud. mag., København    
  Søren Mellerup 1919 Repræsentant Stud. polyt., København    
  Ove Nielsen 1920 Lods Stud. polyt.    
  Else Okkels 1919 Førstelærer, Bov Kontorassistent, København    
  Niels Erik Oppelstrup 1919 Førstelærer, Korup Stud, polyt.    
  Adda Eva Pedersen 1919 Bankbogholder Stud. med., København    
  Borris Pedersen 1919 Ølhandler Stud. polyt.    
  Frode Pedersen 1919 Stationsm., Kaas Stud. polyt.    
  Niels Streibig Pedersen 1919 Læge, Saltum Stud. polyt.    
  Herbert Petersen 1919 Montør Kontorelev, »Aalb. Stiftst.«s Eksp.    
  Johan Günther Petersen 1920 Sparekassedir. Journalist, Aalborg Stiftstidende    
  Kristian Poulsen 1918 Lærer, Gedsted Stud. med., Aarhus    
  Ellen Ryø 1919 Ingeniør Elev paa Landsforeningens Børnehjem, Nr. Sundby    
  Esther Skytte 1919 Købmand Stud. med., Aarhus    
  Jørn Sonne 1919 Dyrlæge, Farsø Stud. polyt.    
  Asker Thune Stephensen 1919 Assurandør Seminarieelev, Ranum    
  Else Thomsen 1919 Sagfører, Brdsl. Sygeplejeelev, Hørsholm    
  Bent Thorlacius-Ussing 1919 Realskolebestyrer, Fjerritslev Forststuderende    
  Torben Vej 1920 Ingeniør Stud. polyt.    
  Edith Ørsnes 1920 Købmand Apotekerdiscipel, København    
             
             
             
             
1957? Uffe Sørensen   , Brønderslev Tidl. lærer ved Dronninglund Skole, skoleinspektør på Hedegårdsskolen og medlem af byrådet    
1962 Lise Eriksen 1944 Dyrlæge Knud Eriksen og Else Eriksen, Vester Hassing Præst, Amager    
1966 H. C. Sørensen 1946 , Bislev Hesteavler, travkusk, dyrlæge, Biersted    
1966? Henrik Olesen 1946? , Nørresundby Konsulent inden for udvikling og migration. Bosat i Bellenaves, Frankrig, Cand. scient. pol. fra Aarhus Universitet. Tidl. ansat v. Dansk Røde Kors, Udenrigsministeriet og DANIDA, rådgiver for Kenyas sundhedsministerium. Tidl. ansat v. FN som repræsentant i Nordvestafrika og Polen, europæisk chef for UNDP og udsendt til bl. a. Etiopien, Rwanda og Afghanistan
   
             
1968 Peter Værum 1949 , Aalborg Præst for Vesthimmerlands frimenighed, Hornum, 9600 Aars. Cand. teol. og Exam. art. i Retorik fra Københavns Universitet. Forfatter og foredragsholder. Tidl. Lærer i retorik Blaagaardens Seminarium, Præst i Folkekirken - Tagensbo Kirke, København NV, Underviser (folkeoplysning) i religion, kristendom, kommunikation, talerkursus, "Stemme, krop og udtryksfærdighed" på FOF og H-O-F, København.
Mangeårig træning i sjælesorg og psykoterapi, Drømmetyder, red. af Søndags B.T.s "Drømmebrevkasse", foredragsholder og free lance skribent, Kulturformidler i Ry kommune, Højskolelærer Rønshoved Højskole, Konstitueret sognepræst forskellige steder i Århus stift.
   
             
             
             
1969? Berit Johnsen 1949 , København Lærer på VUC Han-Syssel i Brovst, bosat i Han Herred. Cand. mag. i dansk og psykologi fra Aalborg Universitet, bifagseksamen i engelsk. Uddannet hospitalslaborant.    
1975? Per Okkels 1954? , Århus Cand. scient. pol. fra Århus Universitet. Administrativ chef for Region Nordjylland. Tidl. fuldmægtig i Amtsrådsforeningen, planlægningschef og socialdirektør ved Ringkøbing Amt.    
             
1976 E. Susanne Christensen     Rektor for Aalborg tekniske Gymnasium, Cand. scient. i matematik, statistik og økonomi fra Aarhus Universitet, tidl. leder af Institut for matematiske fag på Aalborg Universitet.    
             
             
             
1993 Kirstine Stubbe Teglbjærg     Sangerinde i "Blue Foundation"    
2000? Kristian T. Erhardsen 1981? Lærer, Aalborg Kathedralskole